اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت 

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت:

فعالیت های اقتصادی به روش های مختلف در جوامع مختلف رخ می دهد. فعالیت های اخیر در حمایت و نظارت بر اقدامات کسب و کار نیاز به درک درستی از افراد فعال در این زمینه برای آنها توسعه داده شد به همین دلیل اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت  لازم و اجباری است.

تعاریف

افراد مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی:
اعداد اقتصادی واجد شرایط هستند. قابل توجه است که دیدار با یکی از شرایط فوق به اندازه کافی برای افراد نیست.
اجازه فعالیت درسایت:
صنعتی (کارخانه یا کارگاه) از وزارت صنعت یا کسب و کار مجوز صادر شده توسط اتحادیه های کارگری و یا معرفی از یک برنامه کمک مالی برای پیمانکاران و سایر مراجع ذیربط.
محل کسب و کار:

رسید بانک
مقدار رسید بانکی در تمام ۵۲۳ شهرستانها حساب خزانه با شاخه ای از بانک ملی از پول مالیات دهندگان.
چاپ بر مسائل اقتصادی

کارت های کسب و کار افراد
و رنگ، فرم و محتوا از کارت های جدید از کارت های قبلی و عکس های ۲ * ۳ مودی، نام و نام خانوادگی، شماره اقتصادی، آدرس، محل کسب و کار و از آن خواهد شد در تعدادی از مناطق مالیاتی اضافه خواهد شد.
اقتصادی، حقوقی کارت اشخاص:
تغییرهای مرتبط با اشخاص حقوقی فردی نیز بر روی کارت می باشد. تنها تفاوت این است که عکس و اشخاص حقوقی باید درج شود. اگر هماهنگی با لیزر به عنوان اشخاص حقوقی کارت خدمات دستگاه صادر شده است.
وظایف مالیات دهندگان

مدارک مورد نیاز برای افراد:
شناخت فرم اطلاعات، ID تصویر، (تصویر) حواله بانکی و یا اجازه سند کسب و کار (رسمی و غیر رسمی) و سه عکس از ۲ * ۳ که اگر تعداد ذکر شده در پشت Sjly اقتصادی و در غیر این صورت مشخص آن در پشت آن ثبت. و همچنین کارت های کسب و کار و یا فتوکپی بر روی کامپیوتر (برای دارندگان بارکد) به علاوه دامنه تحویل از مالیات جک.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
یک شکل از اطلاعات مربوط به هویت، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کارت اقتصادی یا فیش بانکی و فتوکپی جک بر روی کامپیوتر (برای دارندگان شماره اقتصادی) بر اشخاص حقوقی نمی نیاز به مراجعه کنید.
پاسخ به این پرسش که چگونه اعداد اقتصادی:
پس از قسمت آدرس، اسناد که ناقص شماره اقتصادی اختصاص دهد و اسناد بانک سرب بازگردانده نخواهد شد. اگر شما اشخاص حقوقی مستقل و تایید شده توسط کنترل کننده های مالی پاسخگویی می تواند وظیفه خود را به منطقه مالیاتی، پرسش از تعداد اقتصادی است.
وظایف مالیات

به منظور بررسی دقت و صحت محتویات آن و مهر و موم و امضا کنید. سپس آن را برای تصویب به رئیس حسابرسی و مالیاتی حسابرسان آن پس از کنترل و حصول اطمینان از دقت و صحت مطالب خود را در یک بخش مشخص از Khvdtayyd و مهر و امضا را ارسال کنید.

پس از تایید اطلاعات مربوط به هویت در قالب دفتر حسابرسی درست مالیاتی به ثبت رسیده شاخص درست و آخرین بخش از آن را پس از مهر و امضا، به عنوان Rsydmvdy، به تسلیم شدن کرد. در صورتی که اجاره نامه در فعالیت های تجاری عادی است set.taking آنها برای مدیریت اطلاعات و ارائه خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری به عنوان مناسب.

وظایف و مالیات سرویس (نظارت و پیگیری)

طبقه بندی اسناد بر اساس حوزه های قضایی مالیاتی، اسناد جداگانه گرا، تحقق یک تعداد شماره اقتصادی و غیر اقتصادی از دفاتر همراه با یک لیست جداگانه گرفته شده ارسال خواهد شد. با توجه به اهمیت انتخاب رابط از اهمیت زیادی برخوردار است.

وظایف از کل دارایی

اشکال دولت مالیات هویت به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نیاز برای تولید مثل و برای تکمیل تعداد مورد نیاز از مناطق مالیاتی در دسترس هستند. قابل توجه است که تنها Ashhasy بدون شماره اقتصادی هستند تشکیل هویت منطقه در حال دریافت مالیات.

دستورالعمل مذکور در ماده (۸۵) قانون

دریافت درآمد و مصرف بعضی از موارد

۱۲٫۲۸٫۱۳۷۳ توسط پارلمان تصویب

(مقررات بارکد)

با توجه به ماده ۸۵ از قانون اختیار دریافت درآمد و مصرف در بعضی از موارد افراد مربوطه اطلاعات زیر و اقدامات اعلام می شود:

(A) افراد مورد نیاز برای به دست آوردن شماره اقتصادی

همه اشخاص حقوقی که تولید، ساخت و ساز، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کار با خدمات اشتغال.

همه افراد بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۲ از قانون مالیات های مستقیم مصوب مارس ۱۳۶۶٫
تبصره ۱-شعبه یا شرکت های فرعی دفاتر از اشخاص مذکور در بندهای (A-3) و (A.1) دستور العمل در تهران و شهرستانها مورد نیاز برای استفاده از اعداد اقتصادی اختصاص داده شده به وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و …. … مطبوع مرکزی به عنوان مورد ممکن است.

تبصره ۲: منظور از مجوز کسب و کار از مقامات، همه کسب و کار و یا کار مجوز صادر Atkhadyh اتحادیه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت خانه و یا مقامات دیگر صالح.

(B) غیر مورد نیاز برای به دست آوردن شماره اقتصادی:

مساجد و از takaya.
افرادی که فعالیت های هنری مانند فیلم سازی و فعالیت های مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، نوشتن، ترجمه کتاب، گرافیک و ویرایش می باشد استفاده شده است.
افراد که در فعالیت های تحقیقاتی و یا مشاوره فنی، از جمله اعضای هیئت علمی و موسسات آموزش عالی مشغول اند.
اتحادیه اتحادیه (طبق ماده ۴ و ۲۳ از قانون تجارت، اتحادیه به فعالیت اقتصادی مجاز نیست)

(C) تکالیف افراد مربوط:

یک
۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوط به منطقه مالیاتی مربوطه مراجعه و درخواست برای به دست آوردن شماره اقتصادی است.
و در مورد افرادی که هیچ مجوز کسب و کار، اما یک محل کسب و کار، حسابرسی مالیاتی درست مربوطه باید استخدامی متقاضی تایید کند.
همه اشخاص حقوقی مذکور در بند (A.1) این دستور غذا و همه افراد مذکور در بند (A.2) این دستور العمل موظف به ارائه و فروش کالا و یا خدمات پس از فروش صورتحساب از محصول در ژانویه ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی به طور گسترده ای روزنامه گردش در کشور، منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای استفاده و با صدور بیانیه، اعداد اقتصادی فروشنده به خریدار و شماره اقتصادی منتشر شده به قرار داده می شود.
و ابعاد اندازه (طول و عرض) و تعداد نسخه از صورت حساب با فروش.

قرار دادن اعداد فروشنده اقتصادی در لایحه ضروری است.
پیمانکاران و انواع دیگر معاملات، افراد در بند (A.2) و اشخاص حقوقی مذکور در بند (A-1) و (A-3) این دستورالعمل و سایر اشخاص حقوقی، از جمله برای انتفاعی و غیر ارجاع انتفاعی دیگر مورد نیاز برای ورود به تعدادی از شرکای اقتصادی و تجاری خود را بر روی قراردادها و اسناد پرداخت می شود، به جز در موارد اشاره شده در بند (ب -۵)، به شرطی که این دستور غذا افراد پیمانکار بند (D-5) این دستور غذا.
فروش هر نوع کالا از طریق حراج به این شرط که مقدار پیشنهاد بیش از بیست میلیون ریال، مشمول مقررات این دستورالعمل است.
اگر شما فروش کالا یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست.
فروشندگان مورد نیاز برای مقابله با تعداد اقتصادی شکل اصل قابل مشاهده و مطابق با مشخصات اظهار شده در نظر دقت و صحت.
این دستور العمل موظف به انحلال تمام مالیات دهندگان به تغییر شغل، آدرس، و یا هر تغییر دیگر به دامنه مورد در عرض یک ماه از مالیات مربوطه اعلام کرد.
د تعهدات اشخاص ثالث

افراد گمرک ایران و یا اشخاص مورد نیاز برای به دست آوردن یک مسئله اقتصادی هنگام ارائه خدمات. در تنظیم آداب و رسوم اعلان وارد کردن شماره از اقتصاد کسب و کار و کارگزاری تولید کنندگان آداب و رسوم در الازهر فوق مورد نیاز است (موضوع Shmadh 20419- بخشنامه مورخ ۰۶/۲۴/۷۲) و تمام وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی نیز به مقررات مورد نیاز شماره بخشنامه ۲۹ ۳۳۳ مورخ ۰۸٫۲۴٫۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مدور شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵٫۰۲٫۷۲ در تعقیب رئیس جمهور صادر خواهد شد.
بانک ها ملزم به مقابله با اعداد اقتصادی در هر قرارداد خدمات و خرید کالا از اشخاص حقیقی یا حقوقی را شامل می شوند.
اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده در بند (C-3) این دستورالعمل باید اطلاعات مختصر به معرفی مورد معاملات خود را، از جمله معاملات خرید و فروش معاملات اگر اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه پس از آن از وزارت امور اقتصادی و ) از این دستور باید در موارد اشاره شده در بند (ج -۹) این دستورالعمل لیست مجموعه به عنوان مصرف کنندگان نهایی و مطابق با مفاد بند (D-3) این دستور غذا Nmaynd.tbsrh 2-اگر تحویل طبیعی و اشخاص حقوقی بند (حدود
یک
دفتر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است.
پیمانکاران در بند (ب -۵)، به شرطی که این دستور غذا Arayhnh و ارسال ویدیو و تحویل مالیات Mksvrh ماده ۱۰۴ معاهده با هدف قانون مالیات مستقیم مارس ۱۳۶۶ توسط کارفرما مورد تایید، مورد نیاز خواهد بود به ارائه شماره اقتصادی است.
اگر شما نیاز به چاپ فاکتور یا صورتحساب از کالاها فروش و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی در ترجیع بند فاکتور (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰ / ۱۳۴-۱۲ / ۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
E-تخلف شماره اقتصادی

از هر گونه جعل، تقلب، سوء و توطئه در ارتباط با اعداد اقتصادی غیر قانونی خواهد شد و با متخلفان از قانون برخورد شود.
دریافت هر گونه وجوه در بیش از ارزش اقتصادی کالا به وارد کردن شماره از فروشنده و یا عدم خریدار از اعداد اقتصادی ذکر شده در برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.
عدم رعایت مفاد این بخشنامه توسط افراد مربوطه، مانند عدم ارائه اقتصادی، و یا تعدادی از طرفین معامله را وارد کنید در کالا یا خدمات فروش صورتحساب، بر خلاف قوانین و مقررات خرید و فروش با مجرمان برابر خواهد شد.
اقتصادی به دنبال، در عرض یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مستند و ارائه شده است.

تعداد جرم و جنایت و اقتصادی جرائم:

در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه توسط افراد مربوطه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته به می حاضر به ارائه هرگونه تسهیلات به این افراد است.

عدم صدور صورت حساب و یا شامل یک مسئله اقتصادی نیست و همچنین عدم رعایت این دستورالعمل، علاوه بر بی اعتباری از دفاتر مربوطه از مالیات که در ماده ۸ قانون حالت تعلیق تصریح شده، خواهد بود موضوع را به مجازات به عنوان زیر است:

برای اولین بار خوب معادل دو برابر مقدار معامله.
برای بسته شدن بار دوم از کسب و کار و یا تعلیق باید برای یک دوره ۳ ماه است.
برای بار سوم از سه ماه تا شش ماه حبس برای توهین به افراد و اشخاص حقوقی برای مدیر و یا مقامات مناسب.

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت 

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت 

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*