انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی 

انحلال شرکت سهامی

مدارک,نحوه,فرآیند و دلایل انحلال یک شرکت سهامی

شرکت سهامی اعم از خاص یا عام در مورد های زیر منحل می گردد:

 1. زمانی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن  ناتوان شود.
 2. در صورتی که شرکت برای زمان حخاص تشکیل شود و  در آن زمان منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شود.
 3. زمانی که ورشکستگی شرکت های سهامی.
 4. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده کسانی که صحاب سهام هستند به هر دلیلی رأی به انحلال دهند.
 5. در صورت صادر شدن حکم قطعی دادگاه جهت منحل شدن شرکت سهامی.

 

مدیر تصفیه و وظیفه های او بعد از انحلال شرکت های سهامی

مشخص است که بعد از این که شرکت سهامی منحل می گردد ، مدیران دیگر سمتی نخواهند داشت . و چون امکان دارد شرکت کارهای ناتمامی داشته باشد، مطالبات و بدهکاری هایی داشته یا اجناسی در انبار موجود داشته باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن باشد دعاوی در محاکم داشته باشد و از همه مهم تر این که دارایی شرکت باید بین سهام داران تقسیم گردد لذا وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این امرها ضروری است و این افراد را مدیران تصفیه می نامند.

مدیر تصفیه همیشه از شخص های بصیر و مورد اعتماد انتخاب می گردد باید عهده دار تمام امور شرکت بوده و تعهدات شرکت را انجام دهد ، مطالبه های شرکت را وصول نماید و اگر لازم بود معاملاتی انجام گردد.

مواد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظیفه هایی معین نموده که قسمتی از آن به شرح زیر می باشد:

 1. پس از انتخاب مدیر یا مدیران انجام امور تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل دهد پس از آن عهده دار انجام امور شرکت گردند.
 2. مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه هستند و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه را دارا می باشند. محدود کردن اختیار مدیران باطل و کان لم یکن می باشد.
 3. انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه به صورت کلی یا جزئی به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به نزدیکان آنها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع می باشد. هر نقل وانتقالی که بر خلاف این ترتیب انجام گیرد باطل می گردد .
 4. تصمیم به انحلال شرکت سهامی و نام های مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکت می باشد باید در مدت ۵ روز به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
 5. شرکت پس از انحلال شرکت سهامی در حال تصفیه به حساب می آید و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر گردد و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ذکر گردد .
 6. زمان مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از ۲ سال تجاوز نماید و اگر تا پایان ۲ سال امر تصفیه خاتمه نیابد مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت نماید و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام کند تا مأموریت آنها برای مدتی بیش از و سال نگردد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب کنند.
 7. مدیر تصفیه وظیفه دارد به شرح بالا انحلال شرکت سهامی را به اداره ثبت شرکتها اعلام کند و گرنه انحلال شرکت سهامی مادامی که ثبت نگردد و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بدون اثر می باشد.

صاحبان سهام نیز محق هستند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند .

هر گاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین گردد و قانون وظایفی برای آنها تعیین نموده به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده ۲۱۸ در صورتی که طبق اساسنامه شرکت ، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (  حکم دادگاه ) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین می گردد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می نماید.

طبق ماده ۲۱۹ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر باید به مجمع عمومی را دعوت نماید . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفعی حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.

تقسیم دارائی شرکت بعد از انحلال شرکت سهامی:

آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نمی باشد بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می گردد ، به شرط آن که حقوق بستانکاران احاظ شده باشد و معادل دین هایی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع گردد. و پس از اتمام تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دین ها ، دارائیشرکت بدواً به مصرف بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهام داران می رسد و مازاد به ترتیب قوانین اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه قانونی نداشته باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می گردد.

مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف ۱ ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند .

مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه مبالغی که باقی مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایران تودیع کنند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به بانک ارائه دهند و مراتب را آگهی کنند تا اشخاص برای گرفتن طلب خود مراجعه کنند . در زمانی که پس از ۱۰ سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند مبالغ باقی مانده با اطلاع دادستان محل ، جزء اموال بلا صاحب بوده و به خزانه دولت منتقل می شود.

انحلال شرکت سهامی  در موسسه حقوقی ثبت هدف.

0 پاسخ ها

نظر شما چیست؟

مایل به پیوستن به بحث هستید؟
هم اکنون شرکت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*