انواع ثبت برند

انواع ثبت برند

انواع ثبت برند

هر برند را به چند نوع می توان ثبت نمود و شکل  های هر برند به چه صورتی می تواند باشد.

به طور کلی دسته بندی ثبت برندهای تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت بین المللی ( ثبت مادرید) دسته بندی می نمایند.

ثبت برند در ایران :
ثبت برند در ایران به صورت ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین تقسیم بندی می گردد.
تذکر : برند فارسی برندی می باشد که الزاما در یکی از فرهنگ ها معتبر فارسی (نظیر فرهنگ دهخدا) دارای معنای خاصی می باشد. در غیر این صورت برندی که معنای غیر فارسی (لاتین) داشته باشد ولی به صورت فارسی به نوشته شود هم جز برند لاتین به حساب می آید.

تذکر : ثبت برند لاتین (غیر فارسی) نیاز به اخذ کارت بازرگانی دارد.

ثبت بین المللی (ثبت مادرید)
با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي متوجه می شویم كه برای حمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي به موجب كنوانسيون ذکر شده صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) باید به طور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در اداره های كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي مختلف و صرف زمان طولاني، توديع کنند.

به همين منظور جهت آسان سازی فرآیند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون ذکر شده تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب کرده اند.

اين سيستم شامل دو کنوانسیون می باشد : موافقتنامه مادريد مورخ ۱۸۹۱ و پروتكل مرتبط با آن تصویب شده در سال ۱۹۸۹ و همچنين آئين نامه مشابه مي باشد. سيستم مادريد  درحال حاضر داراي هشتاد و پنج نفر عضو متشكل از كشورها و دفتر های منطقه اي مي باشد.

لازم به ذکر می باشد كه درخواست ثبت مادرید به صورت صرف از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير می باشد و باید در کشور مبدا ثبت گردد.

پس از آشنایی با انواع ثبت نمودن یک برند میتوان توجه داشت به این موضوع که انواع شکل های برند جهت ثبت برند چگونه می باشد و چه اشکالی رو می توان به عنوان برند ثبت نمود.

انواع ثبت برند موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف.