انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

انواع شرکت ها

انواع شرکت های تجاری و فرآیند و مراحل ثبت این گونه شرکت ها:

ماده بیستم قانون تجارت ایران شرکتهای تجارتی را به هفت نوع تقسیم می نماید:

انواع شرکت ها به شرح زیر می باشد:

 1. شرکت های سهامی
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط
 5. شرکت نسبی
 6. شرکت تعاونی
 7. شرکت دانش بنیان

انواع شرکت ها از دیدی دیگر:

انواع شرکت ها  را به نوع رابطه اعضای شرکت با هم و در قبال اشخاص ثالث می توان به ۴ نوع تقسیم نمود:

 1. شرکت هایی که مسئولیت اعضای شرکت فقط محدود به سرمایه می باشد و بعلاوه آنکه اعضای شرکت به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند شرکتهای سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.
 2. شرکتهایی که اعضای شرکت در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت دارند مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.
 3. شرکت هایی که از ترکیب دو نوع شرکت بالا تشکیل می شوند همانند شرکت های مختلط.
 4. شرکتهای تعاونی تولید و مصرف که سود دهی و میزان سرمایه در آن ها اهمیتی ندارد و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می گردد.

با توجه به  نوع تقسیم بالا می توان تقسیم ، شرکتهای یاد شده را به طریق راحت تر به سه دسته تقسیم کرد :

 1. شرکتهایی که در این نوع شرکت ها به صورت صرف سرمایه دخیل می باشد .
 2. شرکتهایی که اشخاص و ضمانت اعضای شرکت در آن شرکت ها دخالت دارد.
 3. شرکتهایی که عده شرکا در آن دخالت دارند . همانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد شرکت های نوع  یک و دو با هم ترکیب می شوند و شرکت های مختلط را بوجود می آورند.

حال به ای می پردازیم که چرا ایران کشوری مناسب برای ثبت شرکت می باشد و فرصت های اقتصادی ایران جهت ثبت شرکت چیست و چه ویژگی هایی کشور ایران جهت فعالیت های اقتصادی دارا می باشد.