تفاوت بین ثبت شرکت های سهامی عام و خاص:

تفاوت بین ثبت شرکت های سهامی عام و خاص

برخی از تفاوت بین عمومی و خصوصی شرکت های سهامی
۱٫ یک شرکت خصوصی ممکن است با سرمایه حداقل یک میلیون ریال (ریال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰) تشکیل شده است. شرکت های عمومی باید با سرمایه حداقل پنج میلیون ریال (ریال ۵٫۰۰۰٫۰۰۰) شروع می شود.
۲٫ سهامداران موسس یک شرکت عمومی مورد نیاز برای اشتراک حداقل ۲۰ درصد از سرمایه اولیه و در حداقل ۳۵ درصد از اشتراک پرداخت. اعضای موسس یک شرکت خصوصی باید اشتراک به ۱۰۰ درصد از سرمایه و پرداخت در حداقل ۳۵ درصد از سرمایه نقدی و ۱۰۰ درصد از سرمایه غیر نقدی امن.
۳٫ هیئت مدیره یک شرکت دولتی باید از حداقل پنج کارگردان است. یک شرکت خصوصی ممکن است با هیئت مدیره از دو کارگردان به کار گیرند.
۴٫ مدیران یک شرکت خصوصی مجاز یک جایزه از ۱۰ درصد از سود سهام. مدیران یک شرکت عمومی ممکن است رای دادند یک جایزه تنها ۵٪ از سود سهام.
۵٫ هنگامی که یک شرکت دولتی سازمان یافته است، یک جلسه بنیانگذاران مورد نیاز است که در آن تعدادی از تشریفات باید رعایت شود. این جلسه برای بنیانگذاران شرکت های خصوصی نیست؛ اگر چه آن مطلوب برای برگزاری چنین جلسه است.
۶٫ گزارش های مالی سالانه شرکت های دولتی باید توسط حسابداران رسمی شناخته گواهی شده است. این نیاز است که به شدت به شرکت های خصوصی قابل اجرا نیست.
۷٫ شرکت عمومی در حداکثر ارزش اسمی است که ممکن است به هر سهم از سهام به ریال اختصاص محدود شده است. ۱۰٫۰۰۰٫ این شرکت خصوصی است که محدود نیست.
۸٫ بالا بردن سرمایه های اضافی توسط یک شرکت دولتی نیاز به آماده سازی و بایگانی دفترچه با اداره ثبت شرکتها. یک شرکت خصوصی تنها نیاز به اداره ثبت شرکتها که افزایش سرمایه خود را ارائه قطعنامه و اعلامیه.