ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی:

قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۸، شرکت های خارجی، شاخه ها و یا نمایندگی به سادگی در ایران ثبت شد، مطابق با ماده ۳ “ثبت شرکت قانون” (۱۹۳۲) و در آنها نه هیچ تمایزی بین ثبت نام از شرکت های خارجی، شعبه خارجی و نمایندگی های خارجی وجود دارد ، و نه هیچ مانع قانونی و مانع برای ثبت نام خود. با این حال، بعد از انقلاب اسلامی، ثبت نام از شرکت های خارجی، شاخه و بازنمایی برابر ماده ۸۱ از قانون اساسی بر طبق آن “اعطای امتیازاتی برای ایجاد شرکت ها و موسسات در زمینه تجارت، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان است، در نظر گرفته شد به شدت ممنوع است “.

در سال ۱۹۹۹، با در نظر گرفتن از الزامات اقتصاد جهانی و تمایل قوی شرکت های خارجی به شرکت در فعالیت های تجاری و اقتصادی در ایران، دولت یک قانون است که اجازه می دهد تا شرکت های خارجی به ثبت نام شاخه ها و یا نمایندگی آنها در ایران به تصویب رسید. در همین حال، تنها شرکت های خارجی که قرارداد با سازمان های دولتی و موسسات را امضا کرده بود، به منظور انجام تعهدات قراردادی خود، می تواند شاخه های خود را در ایران ثبت نام کنید.

با توجه به “اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی” قانون، شرکت ها، که ایجاد کرده اند و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه در کشور خود را از مبدا ثبت نام شده، ممکن است شاخه یا بازنمودهای خود را ثبت کنید، به شرطی که شرکت های ایرانی هستند مجاز به ثبت نام شاخه ها و یا نمایندگی خود را در کشور مربوطه می باشند.

با توجه به ماده ۱ “آیین نامه اجرایی در اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی”، شرکت های خارجی ممکن است ثبت نام خود را
شاخه ها و یا نمایندگی در ایران در زمینه های زیر می باشد:

۱- ارائه خدمات فروش (به عنوان مثال گارانتی و ضمانت نامه) برای کالاها و خدمات فروخته شده به ایرانیان پس از.

۲- اجرای و اجرای قرارداد به با ایرانیان وارد شده؛

مطالعه ۳- و آماده سازی برای سرمایه گذاری در ایران؛

۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام پروژه در کشورهای دیگر؛

۵- افزایش صادرات غیر نفتی ایران و انتقال دانش و فن آوری به ایران؛

۶- فعالیت های نمایشی، مجوز است که توسط مقامات ذیصلاح صادر شده است، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه (خدمات به عنوان مثال در زمینه حمل و نقل، محصولات و بازرسی های بیمه، بانکداری، بازاریابی و غیره)