ثبت شرکت سرمایه گذاری مشترک بین المللی:

سرمایه گذاری مشترک بین المللی

ثبت شرکت سرمایه گذاری مشترک بین المللی به توافق بین دو نفر از کشورهای مختلف است و شامل ایجاد و یا کسب یک بازار مشترک مشترک شرکت تابعه از شریک خارجی است.

ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک شامل به اشتراک گذاری از مهارت های منحصر به فرد خاص، چه تجاری (شبکه توزیع)، فنی (تولید، مجوز،) یا مدیریتی، بلکه بدان معنی منابع مالی و انسانی از هر شریک در یک روح مشترک همکاری. آنها مدیریت، کنترل، خطرات و سود مرتبط با این ساختار مشترک به اشتراک بگذارید. سرمایه گذاری مشترک موفق شامل همکاری واقعی و پایبندی کل به یک هدف مشترک. این به شدت به ویژگی های شرکای مربوطه بستگی دارد. سرمایه گذاری مشترک بین المللی یکی از فرم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و در سطح جهان گسترش / توسعه از شرکت های چند ملیتی است. در ایران، شرکای سرمایه گذاری مشترک می تواند در تمام مناطقی که به بخش خصوصی باز هستند سرمایه گذاری کند. در عمل، می توان چندین شرکت سرمایه گذاری مشترک در پروژه های ساخت و ساز و در راه آهن، تولید برق، حمل و نقل، گردشگری، و صنایع خودرو را ببینید.

شرکت سرمایه گذاری مشترک ثبت شده در ایران است که به عنوان یک شرکت ایرانی در نظر گرفته و موضوع را به قانون ایران است، حتی اگر اکثریت خود را از سهام متعلق به یک شریک خارجی است. بنابراین، قوانین و مقررات ایران به طور معمول رابطه حقوقی بین احزاب حاکم باشد. قوانین سرمایه گذاری ایران به طور عمده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی منعکس شده است، اقتصادی، اجتماعی، و برنامه پنج ساله سوم فرهنگی توسعه، چهارم، اجتماعی، و برنامه پنج ساله فرهنگی اقتصادی توسعه، پنج ساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
طرح توسعه، قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی، و قانون در دولت از آزاد تجاری صنعتی منطقه. علاوه بر قوانین سرمایه گذاری، شرکای خارجی سرمایه گذاری مشترک باید با قوانین کسب و کار به طور کلی ایران، مانند کد بازرگانی، قانون مالیات، مقررات صادرات و واردات، قانون کار، قانون و برای ثبت نام از ثبت اختراع و علائم تجاری آشنا باشند.

احزاب می توانید برای یک JV قراردادی انتخاب کردن. اگر این مورد است، رابطه خود را به عنوان یک همکاری داوطلبانه و بر اساس ماده ۵۷۳ قانون مدنی ایران تفسیر. احزاب به یک JV قراردادی می توانید تمام جنبه های JV در جزئیات در قرارداد خود را تنظیم کند.
طرفین همچنین ممکن است تصمیم به استفاده از یک فرم شرکت موجود تحت قانون تجارت ایران، مانند:
• مشترک سهام شرکت (JSC).
• شرکت با مسئولیت محدود (LLC).
• مشارکت محدود.
• همکاری عمومی.

ساختار شرکت های بزرگ بیشتر توصیه می شود برای ایجاد JVs در در ایران JSCs و LLCs هستند.

ثبت شرکت سرمایه گذاری مشترک بین المللی موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف.

ثبت شرکت خارجی

قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۸، شرکت های خارجی، شاخه ها و یا نمایندگی به سادگی در ایران ثبت شد، مطابق با ماده ۳ “ثبت شرکت قانون” (۱۹۳۲) و در آنها نه هیچ تمایزی بین ثبت نام از شرکت های خارجی، شعبه خارجی و نمایندگی های خارجی وجود دارد ، و نه هیچ مانع قانونی و مانع برای ثبت نام خود. با این حال، بعد از انقلاب اسلامی، ثبت نام از شرکت های خارجی، شاخه و بازنمایی برابر ماده ۸۱ از قانون اساسی بر طبق آن “اعطای امتیازاتی برای ایجاد شرکت ها و موسسات در زمینه تجارت، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان است، در نظر گرفته شد به شدت ممنوع است “.