ثبت مادرید

ثبت مادرید

ثبت مادرید

مراحل,نحوه و چگونگی ثبت بین المللی برند (ثبت مادرید)

ثبت بین المللی برند (ثبت مادرید)
با توجه به كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي  كه به منظورحمايت از علامت های تجاری درسطح جهانی با استفاده از كنوانسيون ذکر شده  صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) باید به صورت  جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبان هاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متغیر و صرف زمان طولاني به ثبت علامت تجاری خود بپردازند.

به همین دلیل به منظور ساده سازی روند ثبت جهانی برند و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون ذکر شده بوجود آمده و درآن سيستم مادريد را به صورت دستورالعمل ثبت بين المللي علامت تجاری مصوب شده است.

اين سيستم در برگیرنده ۲ کنوانسیون : موافقتنامه مادريد در تاریخ ۱۸۹۱ و پروتكل در ارتباط با آن که در تاریخ ۱۹۸۹ تصویب شده است و همچنين آئين نامه مشترك مي باشد. سامانه ثبت جهانی مادريد  درحال حاضر داراي هشتاد و پنج نفر عضو که شامل  كشورها و دفاتر منطقه اي است.

لازم به ذکر است که برای ثبت مادرید باید ابتدا علامت خود را در کشور مبدا ثبت نمایید و سپس برای ثبت جهانی برند اقدام نمایید.

مزایای استفاده کردن سیستم ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید )
با توجه به قانون ثبت بین المللی علامت تجاری ، علامت تجاری درخواست شده ثبت مادرید با توجه به قوانين داخلي هركشور بررسی می شود وسپس وارد ثبت بين المللي خود ميشود يعني ثبت جهانی علامت تجاري (سامانه ثبت مادريد) درمرحله یکم با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي پذیرد و بعد از آن به صورت خودکار با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح جهانی صورت می گیرد امتيازاين سيستم اين می باشد  كه تقاضا کننده با ارائه يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت نیاز در هشتاد و پنج  كشورعضو موافقتنامه و کنوانسیون  ثبت مادرید يا تعدادي از آنها بسته به انتخاب خود برند خود را در آن کشور ها ثبت نمایید.
پس محاسن استفاده از آن در سادگی، ارزانی و تاثیر بالای آن مي باشد يعني تنها به وسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیش) و پرداخت هزینه های آن به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلامت تجاری يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست امکان پذیر می باشد. همچنين درصورتي كه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت پذیرد از جمله تغيير کردن اسم، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره مي توان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي کم تغييرات ذکر شده  را درسطح بين المللي اعمال کرد.