سرمایه جهت ثبت شرکت

سرمایه جهت ثبت شرکت

سرمایه جهت ثبت شرکت

سرمایه، اصلی
۲٫۱٫ سهم سرمایه
حداقل سرمایه، در زمان تشکیل، ریال ۱،۰۰۰،۰۰۰ برای شرکت خصوصی مورد نیاز است، و ریال ۵،۰۰۰،۰۰۰ برای شرکت عمومی است. پرداخت سهام ممکن است به صورت نقدی و یا در نوع. اگر پرداخت در نوع ساخته شده است، ارزش اموال درگیر باید توسط یک ارزیاب رسمی از وزارت دادگستری ارزیابی شود. در مورد پرداخت به صورت نقدی، تنها ۳۵ درصد نیاز در در زمان شکل گیری و باقی مانده در ظرف پنج سال پس از تماس از هیئت مدیره یا سهامداران پرداخت می شود. در مورد پرداخت در نوع، مقدار کامل از اموال باید به شرکت در زمان شکل گیری منتقل می شود. سرمایه ممکن است در هر زمان با رأی دو سوم (۲/۳) گرفته در مجمع عمومی فوق العاده افزایش یافته است. کاهش در پایتخت نیز ممکن است در هر زمان با رأی دو سوم (۲/۳) گرفته در مجمع عمومی فوق العاده و عملی گردد و یک الزام قانونی برای کاهش سرمایه هر زمان که نیمی از سرمایه شرکت را از دست داده است وجود دارد.
۲٫۲٫ اشتراک ها
اگر چه تنها ۳۵ درصد از سرمایه شرکت لازم باشد در در زمان شکل گیری پرداخت می شود، ۱۰۰٪ از سرمایه باید مشترک باشد. با وجود نیاز اشتراک ۱۰۰٪، روش شده است در عمل برای “سهام مجاز اما unissued” را توسعه داده است، امکان استفاده از چنین ترتیبات مطلوب به عنوان برنامه ریزی سهام کارمندان خرید. به طور کلی، این روش شامل برگزاری یک مجمع عمومی فوق العاده که در آن سهامداران تصویب به پیاده سازی افزایش در مقدار و در زمان به عنوان هیئت مدیره ممکن است تعیین می کند.
۲٫۳٫ پر ارزش
همتراز ارزش ها، یا ارزش اسمی، لازم است به سهام یک شرکت سهامی اختصاص داده می شود. برای شرکت های عمومی، قانون تجویز حداکثر ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰٫ هیچ حداقل یا حداکثر ارزش اسمی ثابت برای سهام یک شرکت سهامی خصوصی وجود دارد. مورد نیاز قابل اجرا به هر دو شرکت های دولتی و خصوصی که تمام سهام باید از ارزش اسمی برابر باشد وجود دارد و این نیاز ظاهرا به هر دو سهام عادی و ترجیح قابل اجرا است. که در آن سهام عادی و ترجیح صادر می شود، همه ظاهرا باید ارزش اسمی یکسان است. همچنین یک نیاز مرتبط که تمام تماس های از بخش پرداخت نشده سهام باید بدون هیچ گونه تبعیض وجود دارد. اگر مقررات مربوط به صدور سهام کسری ساخته شده است، ارزش اسمی هر بخش نیز باید برابر باشد.
۲٫۴٫ به اشتراک گواهینامه
الزامات خاص به عنوان شکل و محتوای اسناد سهم در قانون ارائه شده است. آنها باید یکنواخت، چاپ شود، و تحمل یک شماره سریال، و توسط حداقل دو نفر مجاز به امضا رساند. هر گواهی باید شامل اطلاعات زیر باشد:
(۱) نام و سبک شرکت و شماره که تحت آن آن است که در اداره ثبت شرکتها ثبت شده است.
(۲) سرمایه ثبت و پرداخت شده بخش
(۳) نوع سهام.
(۴) ارزش اسمی سهام و بخش پرداختشده هر دو در کلمات و اعداد و ارقام.
(۵) تعداد سهام ارائه شده توسط گواهی.
۲٫۵٫ موقت به اشتراک گواهینامه
این قانون فراهم می کند که هنگامی که اسناد سهم صادر نشده است، این شرکت باید گواهی موقت به سهامداران صدور قید تعداد سهام و مبلغ پرداخت شده است. این قانون همچنین فراهم می کند که تا زمانی که ارزش همتراز است در سهام حامل پرداخت می شود، صدور گواهی حامل ممنوع است. با این حال، گواهی ثبت نام ممکن است به مشترکین از جمله سهام صادر شده قبل از ارزش اسمی کامل پرداخت شده است و در این مورد به احکام قانون در ارتباط با انتقال سهام با نام قابل اجرا به چنین سهام خواهد شد.
۲٫۶٫ نقل و انتقال سهام
سهام حامل ممکن است با انتقال انتقال در حالی که انتقال سهام با نام کامل نیست تا زمانی که انتقال است در ثبت نام سهم این شرکت ثبت شده است. حداقل، در مورد سهام با نام، محدودیت در انتقال ممکن است به اساسنامه نوشته شده است.
۲٫۷٫ ذخایر
اندوخته قانونی به انتقال ۵٪ از سود خالص یک شرکت سهامی هر سال تامین مالی می شود تا زمانی که این صندوق می رسد ده درصد (۱۰٪) سرمایه مورد نیاز است. سود خالص به عنوان درآمد حاصل در طول سال کمتر از هزینه، استهلاک و هر نقل و انتقالات به ذخایر (به غیر از اندوخته قانونی از پنج درصد (۵٪) از سود خالص) تعریف شده است.
۲٫۸٫ سود سهام
سود سهام باید توسط سهامداران در مجمع عمومی مجاز و ممکن است تنها از «سود توزیع ‘است که به عنوان سود خالص به دست آورده در طول سال کمتر (من) خسارات وارده تعریف در طول سال گذشته ساخته شده، (ب) دیگر ذخایر اختیاری، به اضافه سود توزیع از سال های قبل که قبلا توزیع شده است.
۲٫۹٫ حقوق پیشگیرانه
سهامداران حق پیشگیرانه برای عضویت در سهام جدید است. این حق ممکن است لغو شود، با این حال، یک سوم (۲/۳) رأی دو گرفته شده در نشست عمومی فوق العاده.

چگونه شرکت خود را قیمت گذاری کنیم

هر صاحب کسب و کار به فروش شرکت خود و یا او می تواند از درک درستی از ریاضی پایه پشت خریداری و متغیرهای که درایو ارزیابی از یک شرکت بهره مند شوند.
بیایید در یک مثال سریع نگاه کنید تا ببینید چگونه یک صندوق خریداری ارزش در شرکت شما و شرکت شما چه می توانید انجام دهید به این یک سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذار که را در نظر می گیرد.
بیایید می گویند شرکت شما دارای ۴ میلیون $ در درآمد سالانه و ۴۰۰٫۰۰۰ $ در درآمد خالص سالانه. فقط به نگه داشتن چیزهای ساده، فرض درآمد خالص خود را همان EBITDA خود است (درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک). شما شده اند افزایش فروش خود را در حدود ۱۰ درصد در سال، و EBITDA خود را همواره در مورد ۱۰ درصد از خط بالا بوده است.

سرمایه جهت ثبت شرکت

سرمایه جهت ثبت شرکت