سهام

سهام

ارزش,انواع,نحوه قیمت گذاری سهام

سهام چیست

سرمایه هر شرکت سهامی ، به بخش هایی تقسیم می گردد که هر یک از آنها را سهم نامند. پس سهم عبارت است از که مجموع آن سرمایه بوجود می آورد .

در ماده بیت و چهارم قانون ، تعریف سهم به این گونه است : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی می باشد که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی مشخص می نماید.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم شراکت می نامند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می کنند ، برای مثال گفته می شود هر شخص در هر شرکتی چقدر سهام دارد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال مشخص نموده است ولی در شرکتهای سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام مشخص نگردیده است .

انواع سهام هر شرکت به شرح زیر می باشد:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز

پرداخت نمودن قیمت سهام
چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای ثبت شرکت مورد نیاز می باشد بنابراین مقداری از سهام  طلب می گردد و بقیه آن به تدریج اخذ می شود . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق قید نموده است  که خریداران سهم می توانند  قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از ۳۵% نباشد پرداخت و بقیه را تعهد کند .

امکان دارد شرکتی در آغاز تشکیل بیشتر از ۳۵% برای مثال ۶۰% درصد قیمت اسمی سهم و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این حالت به همان نسبت از قیمت سهم به صورت نقدی پرداخت می گردد ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه قید گردد .

انتقال

سهم های شرکتهای سهامی قابل منتقل کردن است و منظور از خرید سهم های شرکتهای سهامی بیشتر به جهت امور تجاری می باشد . اکثرا در صرافی ها و بعضی بانک ها ، سهم های شرکتها خرید و فروش می گردد ولی در بیشتر موارد معاملات سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. اما در  نقل و انتقال سهام قوانین خاصی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

در سهم های بی نام صدور سهم یا گواهی موقت تا زمانی  که تمام قیمت اسمی آنها تأدیه نشده ممنوع می باشد، بنابراین سهم های بی نام زمانی صادر می گردد که تمام قیمت آن پرداخت گردیده باشد و مسلم می باشد که در چنین موردی سهم بی نام و یا گواهی موقت ، به صورت سند در وجه حامل نوشته می شود و مالک آن مشخص می گردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. و منتقل نمودن این گونه سهم ها به قبض و اقباض به عمل می آید.

در سهم های با نام بر طبق  ماده چهلم اصلاحی انتقال باید در دفتر سهم های شرکت ثبت شود و انتقال دهنده یا نماینده قانونی وی باید انتقال را در دفتر مربوط به این کار تایید و امضاء نماید.

قیمت

سهم های شرکت هر کدام  دارای دو نوع می باشد:

  1. ارزش اسمی سهم ها
  2. ارزش تجارتی سهم ها

ارزش اسمی سهام
ارزش اسمی سهم ها همان می باشد که در روز تاسیس شرکت پرداخت و یا تعهد می گردد و سرمایه شرکت مجموع قیمت اسمی سهم ها است . برای مثال شرکتی با سرمایه دویست هزار تومان به هزار سهم دویست تومانی تقسیم گردد ارزش اسمی هر سهم آن دویست تومان می باشد.

ارزش تجارتی سهام
قیمت تجاری  یا حقیقی هر سهم به نوع فعالیتی مربوط می باشد که شرکت داشته و منافعی است که به صورت سالانه می پردازد . البته شرکتی که در سال به میزان صدی هشتاد سرمایه خود دارای سود می باشد با شرکتی که صدی ده سود بدهد فرق دارد و سهم ها آن به همین نسبت طالبه زیاد تری دارد و به این جهت در بازار گرانتر خرید و فروش می شود. قیمتی که در بازار و بورس ها به فروش می رسد با قیمت اصلی و اسمی سهم ها متفاوت می باشد و قیمت بازار ارزش تجاری نام دارد . امکان دارد ارزش تجاری از ارزش اسمی کمتر یا بیشتر گردد. برای مثال شرکتی که فعالیتی ندارد بلکه در اثر ضرر های وارده بخشی ازسرمایه آن از بین می رود ، در بازار به ارش اسمی خریدار ندارد و ناچارا با ارزش کمتری به فروش می رسد. گاهی ارزش اسمی و تجارتی با یکدیگر تفاوتی ندارد . در این صورت گفته می شود که ارزش اسمی سهم ها با ارزش تجاری آن برابر می باشد.