مدارک مورد نیاز ثبت برند

مدارک مورد نیاز ثبت برند

مدارک مورد نیاز ثبت برند

چه مدارکی برای ثبت برند در ایران و به صورت جهانی مورد نیاز می باشد

مدارک مورد نیاز ثبت برند در ایران

۱-  ارائه اظهارنامه علامت تنها از طریق ثبت الکترونیکی امکان پذیر بوده
۲-    مدارکی هویتی تقاضا کننده

الف) اشخاص حقیقی: کپی از شناسنامه و کپی کارت ملی از همه صفحات و پشت و روی آن

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی شرکت و  کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت
۳-  مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک آن الصاق گردد.
۴-    ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواست شده حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر
۵-  درصورت سه بعدی بودن علامت  درخواستی جهت ثبت, علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از ۶ بعد متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را بوجود آورند.
۶-  تسلیم مدارکی که نشان دهد  فعالیت در رشته مرتبط به صورت نمونه جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
۷-  استفاده از حق تقدم: درصورتی که  تقاضا کننده ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر شش ماه) استفاده کند باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف  پانزده روز از آن تاریخ ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز ثبت برند بین امللی (ثبت مادرید)

۱) نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت  به اداره ثبت علائم تجاري با ذکر نام های كشورهاي مد نظر شما
۲)معرفي نامه بر روي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و زمانی که مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري الزامی می باشد.
۳)كپي از مدارک هویتی مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مدارک هویتی (اشخاص حقيقي) و در  صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري الزامی می باشد .
۴)اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علائم تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط  در پرونده يا   ارائه كپي  گواهي ثبت علامت تجاري در کشور مبدا
۵)تكميل فرم به خصوص لاتين بعد ازمشخص شدن كشورهاي موردنظر تقاضا کننده
۶)برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء تقاضا کننده
۷)رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت مادرید