ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

فرآیند,مراحل,مدارک,نحوه,مزایای ثبت یک شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف:

براي چه اهدافي می توان به ثبت شرکت دانش بنیان پرداخت ؟

۱- ايجاد بستری مناسب برای استفاده  هرچه بهتر از توانايي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي .
۲- تجاري سازي يافته ها و اقلام پژوهش محور با ثبت شرکت دانش بنیان .
۳- ترحیج هيئت های علمي دانشگاه ها و دانشکده ها و واحدهاي پژوهشي براي فعاليتهاي بيشتر برای رفع کردن نياز های جامعه و امكان افزايش درآمد های اعضاء هيئت علمي دانشگاه های کشور.
۴- بیشتر  شدن درآمدهاي مخصوص دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي کشور

موضوع کلي انواع فعالیتهای شرکتهای دانش بنيان :

۱- انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه محور
۲- ارائه خدمت های تخصصي و مشاوره اي (خدمت های علمي،‌ تحقيقاتي و فني)
۳- توليد محصولاتی با فنّاوري نوين و تازه
۴- انجام امور نظارت محور بر پروژه هاي پژوهشي، ‌اجرائي و مشاوره
۵- ارائه خدمت های توسعه کار آفريني
۶- ايجاد مراکز رشد و خدمات ا و ارتقا محیط کسب و کار
۷- ارائه خدمات ارتقا محصول جديد
۸- ارائه و ايجاد و توسعه انواع کسب و کار های جدید
۹- ایجاد فرصت هاي کارآفريني
۱۰- ارتقا و توسعه فنّاوري
۱۱-  ورود کسب و کارها به بازار بين الملل و تجاری سازی آنها در سطح جهاني 
۱۲- برنامه ريزي و اجراي طرح های کار آفريني در سطح های بالای ملي، منطقه اي و محلي

ثبت انواع شرکت های دانش بنیان:

ثبت شركت دانش بنيان به دو دسته کلي تقسيم مي گردد:

۱-شرکتهايي که فقط اعضاي هيات علمي مالک آن را به عهده دارند و ۲- شرکت هايي که دانشگاه ها نيز مالک آن هستند.
الف- در صورتي كه سهم دانشگاه كمتر از پنجاه درصد گردد،‌ شركت دانش بنيان، شركتي خصوصي می باشد كه بايد تابع قانون تجاری باشد و در اداره ثبت شركتها ثبت گردد. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي مي توانند بر طبق قانون هيئت امناءها پس از مصوب نمودن هيئت امناء در شركتهاي خصوصي سهامدار بشوند و در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم توسعه  نيز به دولت اجازه آن داده شده است كه حمایت از ثبت شركت هاي غيردولتي توسعه فنّاوري های نوین و شركتهاي خدمات مهندسي گردد.
ب- در زمانی که سهم دانشگاه پنجاه درصد و يا بيشتر گردد، شركت دانش بنيان، شركتي دولتي می شود. در بند الف ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم نيز ارئه شده است، دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي دولتي تصویب شده مي توانند پس از تصويب هيئت امنا شركت دولتي ثبت گردد با شروط آنکه:
• خدمات اين شركتها فقط در حدود تحقيق و خدمت های علمي و فني باشد و دانشگاه را از هدف های اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور ننماید.
• حداكثر %۴۹ سهام شركت دانش بنیان، مي تواند به عضو های هيئت علمي، كارشناس های پژوهشي، تكنسين ها و كاركنان همان دانشگاه يا مركز تحقيقاتي داده شود.
• اساسنامه نمونه و يا مخصوص هريك از شركتهاي دانش بنيان دولتي و در هريك از دانشگاه ها يا مرکز های تحقيقاتي به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريیس جمهوري به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
• سهامداران و شركت دانش بنيان دولتي از محدوديت قانون منع دخالت وزراء و نمايندگان مجلس، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مستثنا می باشند.
• شرکت هاي دانش بنيان با مالکيت  صد درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسه های پژوهش محور مورد تاييد وزارت علوم تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قانون ذکر شده و با حمايت دولت تشکيل مي گردد.
• هر گونه معامله در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي با اين گونه شرکتها منع شده است و کليه قراردادهاي اين شرکتها بعد از پايان قرارداد با تاييد وزارت علوم،  بر روي وب سایت وزارت علوم قرار می گیرد.

حال چگونه ثبت شرکت دانش بنیان داشته باشیم؟.

دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي محور پس از مصوب گردیدن امكان ثبت شركت دانش بنيان در آيين نامه مالي  خود در هيئت امناء مي توانند اقدام به تشكيل شركت هاي دانش بنيان نمایند. هر شركت دانش بنيان به پيشنهاد عده ای از اعضاء هيئت علمي و مصوب نمودن دانشگاه يا واحد پژوهشي  ثبت می گردد و يا توسط دانشگاه و واحد های پژوهشي به اعضاء هيئت علمي پيشنهاد مي گردد. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي به صورت هاي ذیل مي توانند در شركت هاي دانش بنيان دارای سهام باشند:
۱- به دلیل اعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشي بخشي از سهم های شركت دانش بنيان به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي گردد. (حداقل پنج درصد)
۲- به دليل استفاده از مورد يا مورد های مشخصي از يافته هاي پژوهش محور دانشگاه ها با واحد پژوهشي در شركت،‌ بخشي از سهام شركت با توافق سهامداران (دانشگاه يا واحد پژوهشي و ديگر سهامداران حقيقي يا حقوقي) به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي گردد.
۳- به دلیل سرمايه گذاري نمودن مستقيم دانشگاه بخشي از سهام شركت دانش بنيان به نام دانشگاه می باشد. (درصد متناسب با ميزان سرمايه گذاري می باشد.)
۴- به جهت خدمات ديگري كه دانشگاه به شركت دانش بنيان می دهند بخشي از سهام به نام دانشگاه مي گردد (متناسب با ميزان خدماتی که دانشگاه ارائه می کند)
۵- اگر شركت دانش بنيان دولتي است بدون نياز به ارائه هيچ گونه خدماتي حداقل پنجاه درصد سهام به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي می باشد.
۶- هر دانشگاه در سال اول مي تواند يک شرکت مادر تخصصي راه اندازي نماید.
۷- ثبت نمودن شرکت دانش بنیان با همکاري کردن شهرداري ها يا مشارکت دانشگاه هاي منطقه در اولويت است.

تبصره۱: شركت دانش بنيان به نوع شركتي و مستقل از تشكيلات دانشگاه اداره مي گردد و دانشگاه به ميزان سهامي كه در شركت دانش بنيان دارد در مديريت آن می تواند موثر باشد و در سود و زیان آن شريك گردد.
تبصره ۲: سازمان هاي حقوقي (خصوصي يا دولتي) خارج از دانشگاه متناسب با مقدار سرمايه گذاري خود مي توانند سهام یک شرکت دانش بنیان را داشته باشند.  در صورتي که بيش از  پنجاه درصد سهام اين چنین شرکت ها دولتي است و بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
تبصره ۳: رييس و معاونين دانشگاه و واحد پژوهشي در زمان اخذ مسئوليت مي توانند سهامدار شركت هاي دانش بنيان گردند، و همچنین هيات مديره و مدير عاملي اينگونه شرکتها را تا زمان اخذ مسئوليت نمي توانند داشته باشند.

نکات مهم درباره ثبت شرکت دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی می باشند که بعد از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه فرآیند تولید آن می توانند از محاسن و وام های قانونی برای مدت معین تا تولید کردن محصول نهایی استفاده نمایند.

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی می باشند که توانایی فروش فناوری (خدمات) حداقل درآمد را برای یک مدت بدست آورده و دراین صورت می توانند شاخص های اختصاصی را از طریق این روش را برای دریافت وام ها و مزایا استفاده نمایند.

به این نکته توچه نمایید که درثبت شرکت های دانش بنیان شرکت های دولتی- موسسه ها و نهادهای عمومی وغیردولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها برای بخش دولتی است نمی توانند  شرکت های دانش بنیان به حساب آید و از تسهیلات این گونه شرکت ها استفاده نماید.

شرکت هایی که در پارک علم و حق آوری استقرار دارند باید مجددا  درمراحل ارزیابی قرار بگیرند. حضور اعضای هیات علمی درشرکت ها می تواند کمک مهمی برای ارزیابی شرکت دانش بنیان نماید .

تذکرات مهم درباره ثبت شرکت دانش بنیان:

۱-استفاده از حمایت های مربوطه منوط به استعلام دستگاه مجری حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و نظارت براجرا و تأیید نزد این دبیرخانه می باشد.

۲- درصورت تخلف و به کار یری غیرمجاز از وام ها و استفاده نکردن در راستای تولید فناوری مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با تخلف کننده برخورد می گردد.

 

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت هدف.

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت هدف.

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

در این مقاله به اصول ثبت شرکت با مسئولیت محدود ,شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن,خصوصیت‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود, وجوه افتراق و اشتراک ثبت شرکت‌های سهامی خاص و ثبت شرکت بامسئولیت محدود,وجوه اشتراک ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت‌های سرمایه,محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی و دیگر مطالب مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

۱- مقدمه (با مسئولیت محدود شرکت چیست؟)

              ۲- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام یک شرکت با مسئولیت محدود.

                                 ۳- تفاوت بین مسئولیت محدود شرکت و یک شرکت سهامی خاص شخصی
——————————————————————————————————————————————–
۱- مقدمه (با مسئولیت محدود شرکت چیست؟)
مسئولیت شرکت محدود یک شرکت که در میان دو یا چند نفر برای فعالیت های تجاری را شکل می دهد، هر یک از شرکا مسئول بدهی های شرکت و تعهدات فقط تا / مقدار دارایی او خود را با توجه طیف دارایی نمی شده است را به سهام یا قطعات سهام (تقسیم شده است ماده ۹۴، قانون تجارت). به “مسئولیت محدود” مدت، باید با نام شرکت همراه باشد و نام شرکت باید با هیچ یک از نام شرکا “در غیر این صورت که شریک زندگی که نام او در نام شرکت گنجانده شده است به عنوان یک ضامن در برابر اشخاص ثالث در شرکت همکاری شناخته شده (ماده شامل نمی ۹۵، قانون تجارت)

۲- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام یک شرکت با مسئولیت محدود
۳- تفاوت ها و شباهت بین یک شرکت با مسئولیت محدود و سهام شرکت های خصوصی مشترک:
   ۳-۱ حداقل همکاران در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است و حداقل سهامداران در سهامی خاص سه است.
   ۳-۲ حداقل دارایی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
   ۳-۳ برای یک سهام شرکت خصوصی مشترک، حداقل ۳۵٪ از دارایی باید به صورت نقدی در یک بانک سپرده خواهد شد و دریافت باید ارائه شود
         و ۶۵٪ دیگر است بر تعهد سهامداران، و برای یک شرکت با مسئولیت محدود، کل دارایی باید به مدیر کل و با توجه به
         او / او باید از دریافت اذعان، ارائه گواهینامه بانک اجباری به منظور اثبات شواهد از کار است.
    ۳-۴ انتخاب بازرس اصلی و یا متناوب (بازدید کنندگان) در سهامی اجباری است و اختیاری در شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۳-۵ حداکثر مدیریت در طول زمان در یک شرکت سهامی خصوصی مشترک دو سال است و می توان توسعه یافته؛ و برای با مسئولیت محدود
          شرکت، آن نامحدود است، و آنها قادر به اختصاص زمان پایان برای مدیران بر اساس قانون.
    ۳-۶ انتخاب یک مجله گردش خون توده به انتشار اعلامیه دعوت در یک سهامی خاص شرکت اجباری و اختیاری در محدود است
           شرکت با مسئولیت.
    ۳-۷ شرایط حد نصاب در جلسات مجمع عمومی شرکت بورس شخصی مشترک آسان تر است، و در مسئولیت محدود سخت تر است
         شرکت با توجه به این نوع نهاد.
    ۳-۸ جلسات مجمع عمومی در سهامی خاص شرکت توسط یک “رئیس هیئت مدیره” از جمله سر مدیریت، دو ناظر و یک
           وزیر آنها در میان ذینفعان انتخاب شده است. جلسات مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط “مدیریت
           ناظران هیئت مدیره “در مورد تعدادی از شرکای بیش از ۱۲٫
    ۳-۹ افزایش دارایی دلخواه در سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۳-۱۰ دارایی خواهد شد را به سهام یا قطعات سهام در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم نیست، و شرکای تنها مسئول به میزان هستند خود
            سرمایه گذاری در برابر بدهی های شرکت و تعهدات.
    ۳-۱۱- مدیران در سهامی خاص شرکت باید سهامدار باشد یا به ارائه تعدادی از سهام وام مسکن، مورد نیاز در اساسنامه و ارائه
             به صندوق. در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران، در میان شرکا و یا از خارج انتخاب شده، وظایف خود را با حقوق و دستمزد و یا رایگان انجام دهد.
    ۳-۱۲ سود در سهامی خاص شرکت به اشتراک گذاشته بر اساس نسبت سهام تعداد در میان سهامداران و “نسبت دارایی” در میان شرکای
              در شرکت با مسئولیت محدود. سود در شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در راه دیگر این است که در قانون تعریف شده به اشتراک گذاشته.
    ۳-۱۳ حق رای در بورس شرکت خصوصی مشترک است “تعداد سهام” و “نسبت دارایی” در شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۰۳/۱۴ سهام غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شریک ارزیابی و آنها مسئول آنها هستند. دارایی غیرنقدی در خصوصی
            شرکت سهامی است که توسط “عدالت کارشناسان رسمی” مورد بررسی قرار

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در موسسه حقوقی ثبت هدف.

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

 ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی:

مراحل ,مدارک,انواع,فرآیند ثبت شرکت تعاونی

نوع دیگری از  اقسام شرکتهای تجاری که نه سرمایه اعضای شرکت و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر زیادی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها مهم می باشد شرکتهای تعاونی نام دارند.

در قبال احتیاج های بیشتر شده جامعه ، افراد ضعیف خصوصا کشاورز ها و کارگر ها ، بدون  کمک یکدیگر نمی توانند مشکل های بزرگ را حل نمایند. یک فرد دارای سرمایه  شاید بدون کمک دیگران می تواند نیاز خود را رفع نماید اما بیشتر افرادی که از جنبه پولی ضعیف هستند ، اگر از یکدیگر حمایت نکنند هرگز نمی توانند زندگی درخور توجه ای داشته باشند.

شرکتهای تعاونی شرکتهایی هستند که به منظور ارتقاع اوضاع اقتصادی اعضای شرکت ها و تأمین نیاز های آنان تشکیل می شود. بنابراین اگر اوضاع اقتصادی بد و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، نیاز زندگی و یا کار پیدا نگردد اشخاصی به منظور بهتر کردن اوضاع اقتصادی خود شرکتی ایجاد می کنند که در نتیجه:

 1. اگر قیمت جنس های گران و اعضای شرکت به دلیل نداشتن پول نتوانند نیاز های سالیانه خود را در یک زمان خریداری نمایند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد نیاز خود را به قیمت بیشتر تهیه نماید ، شرکتهای تعاونی با پول کم که هر شریک پرداخت می نماید و جمع آن مبلغ زیادی می گردد ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خرید می شود و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی کم به اعضای شرکت به فروش می رسد.
 2. هرگاه کشاورز ها و بزرگان صنایع نتوانند کالا  خود را به دلیل احتیاج به پول در بازار به قیمت مناسب به فروش برساند و ناچار هستند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کم و یا با فروش سلف به قیمت بخش به دلال ها و یا سودپرستان واگذار کنند ,با ایجاد شرکتی که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها وجه پرداخت می نماید.بعد کالای جمع شده را به قیمت مناسب و در بازارهای می فروشد ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار کم به اعضای شرکت پرداخت می شود .
 3. به اشخاصی که درآمد کمی دارند وام های خاصی تعلق نمیگیرد ، و اگر بدهد با شرایط سختی پرداخت می شود. این قبیل شخص ها شرکتی تشکیل می دهند و با پردخت سرمایه کم که  اعتباری به ندازه به دست آورده و هر یک از اعضای شرکت اگر نیازی داشته با سود کمی  از شرکت اخذ وام می کنند. در شرکتهای تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش بسزایی دارد و اعضای شرکت هر قدر سرمایه دارند بیش از یک رأی ندارد و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمیگردد.

 

 

تاریخ شرکتهای تعاونی در ایران

در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی شد ، ماده اول قانون بالا ، هدف های بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت هدف نهائی شرکتهای تعاونی را این اهداف می دانند:

 1. بوجود آوردن شرایط و امکان های کار برای همه به جهت رسیدن به اشتغال .
 2. قرار دادن امکانات کار در اختیار افرادی که توانایی کار دارند ولی امکانات آن کار ندارند.
 3. پیشگیری از تمرکز سرمایه در دست افرادی خاص جهت رسیدن به عدالت اجتماعی.
 4. جلوگیری از اینکه دولت کارفرمای به صرف در جامعه باشد .
 5. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع بدست آمده در اختیار نیروی انسانی کار و تشویق برای  بهره برداری مستقیم از حاصل دست رنج خود.
 6. پیشگیری کردن از انحصار ثروت ، احتکار اجناس ، تورم ، زیان به غیر.
 7. توسعه و محکم ساختن مشارکت و تعاون عمومی در بین همه مردم.

 

انواع شرکتهای تعاونی رایج جهت ثبت شرکت تعاونی

الف – تعاونی های تولید کننده

ب- تعاونی های توزیع کننده

تعاونی های تولید کننده 

تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی هستند که در امور مربوط به کشاورزی ،  دامپروری ، پرورش و صید ماهی ها،  معدن ،صنعت  ، عمران  و امثال آنها فعال می باشند.

تعاونی های تولید کننده در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها در تقدم هستند. در تعاونی های تولید ، عضو باید در تعاونی به کار خاصی مشغول باشد.

تعاونی های توزیع کننده

تعاونی های توزیع کننده عبارت هستند از تعاونی های نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب صلاحیت های عمومی و به منظور کم کردن هزینه ها و قیمت ها تأمین می کنند.

تعاونی های توزیع کننده مربوط به تأمین کالا و سایر نیازمندی های روستایی ها و عشایر و کارگرها و کارمندان از منظر اخذ سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و دیگر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع دارای الویت هستند. در تعاونی های توزیع ، احتیاجی به عضویت در تعاونی همراه با اشتغال به کار نمی باشد.

عضویت در شرکت های تعاونی ثبت شده

عضویت در تعاونی ها مخصوص افراد حقیقی است و اعضاء باید دارای  شرایط زیر باشند:

 1. ملیت ایرانی داشته باشند
 2. عدم منع قانونی قانونی و ورشکستگی به تقصیر خویش.
 3. عدم داشتن سوابق ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری.
 4.  ارئه درخواست کتبی جهت عضویت و تعهد رعایت کردن مقررات اساسنامه تعاونی.
 5. عدم عضویت در تعاونی های مشابه.

عضو ها در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت کردن دارند وتکلیف آنها  نظارت به قوانین در حدود اختیارات خود است .

مسئولیت های مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به اندازه سهم آنان است مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری شرط  مقرر گردیده باشد.

خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را ممنوع کرد.
اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل باید ۶ ماه قبل از استعفاء  مراتب را به صورت کتبی به تعاونی ها اطلاع دهند و در صورتی که خارج شدن عضو موجب زیان برای تعاونی باشد ، وی باید آن را جبران نماید.

اخراج از عضویت شرکت های تعاونی

در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی می تواند اخراج می گردد:

 1. از دست دادن هریک از شروطی که برای عضویت قرار داده شده.
 2. عدم رعایت قوانین اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از ۲ اخطار کتبی توسط هیئت مدیره در مدت پانزده روز کاری از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده.
 3. انجام عمل هایی که موجب ضرر مادی تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به اعتبار تعاونی ضرر وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم ایجاد کند.

فوت اعضاء در شرکت های تعاونی

طبق ماده چهار ده  ، در صورت فوت عضو وراث وی که واجد شرایط و التزام به رعایت مقررات تعاونی دارند ، عضو تعاونی می شوند

اگر تعداد وراث بیش از ظرفیت های تعاونی گردد ، یک یا چند نفر به تعدادی که مورد نیاز تعاونی است با توافق سایر وراث ، عضو تعاونی شناخته می گردد. 

در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی با صلاح شرکت نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب ایجاد خلل و ضرر فاحش به اعضاء تعاونی نشود آن قسمت از به ورثه تقدیم میگردد.

 ثبت شرکت تعاونی 

 ثبت شرکت تعاونی

 ثبت شرکت تعاونی 

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

مزایا,مراحل,فرآیند,چگونگی و مدارک لازم ثبت شرکت نسبی

یکی دیگر از انواع  قسم شرکتهای که ضمانت شرکاء در آن الزاما باید رعایت گردد شرکت نسبی می باشد.

شرکتهای نسبی را قانون تجارت در ماده ۱۸۶۳ به این شکل تعریف می کند: (شرکت نسبی شرکتی می باشد که برای امور تجاری نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای می باشد که در شرکت سپرده کرده اند)

شرکتهای نسبی مانند شرکت تضامنی می باشند با این تفاوت که در شرکتهای تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران به صورت تضامنی مسئول پرداخت کردن قرض های شرکت می باشند ولی در شرکتهای نسبی به شرح ماده ۱۸۶ (اگر داریی های شرکتهای نسبی برای تأیید شدن تمام قرض ها شرکت کافی نیست هر یک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تایید قرض های شرکت هستند) برای مثال شرکتی که بین ۴ نفر تشکیل می گردد که اولی نصف سرمایه آن را پرداخت می کنند و دومی یک چهارم آنها و دو نفر باقی مانده به صورت مساوی یک چهارم دیگر را ، اگر قرض های شرکت بیشتر از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از مستهلک کردن سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قرض ها و دومی یک چهارم آن و ۲ نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت  هستند.

نام شرکت نسبی

به موجب ماده ۱۸۴ (در نام شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و  حداقل نام یک نفر از اعضای شرکت باید قید گردد. در صورتی که نام شرکت  بر نام تمام اعضای شرکت نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که قید شد عبارتی از انواع (شرکاء) و یا (برادران) ضروری می باشد) بنابراین عین شرکت تضامنی ، در نام شرکت باید نام شریک یا شرکائی ذکر و اسم هر یک که برده نخواهد شد باید شریک مخفی با عنوان شرکاء و یا برادران ذکر گردد

 قید عبارت (شرکت نسبی) برای این می باشد که شخص هایی خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء گردند.

تاسیس شرکت نسبی

شرکت با تنظیم نموده شرکت نامه و منعقد کردن عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می گردد. تا زمانی که تمام سرمایه پرداخت نشود نمی توان شرکت را تشکیل داد . سهم الشرکه نیز امکان دارد نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه که نقدی باشد باید در حین شروع کار شرکت پرداخت گردد و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار اعضای شرکت باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و ارسال گردد.

نحوه اداره شرکت نسبی

اداره شرکت معمولاً با اعضای شرکت خواهد بود و امکان دارد که  مدیر شرکت از خارج  انتخاب گردد و تعداد آن ها ممکن است یک یا چند نفر باشند ولی درهر حال (مسئولیت مدیر شرکت در مقابل اعضای شرکت همان مسئولیتی می باشد که وکیل در مقابل موکل خود دارد) و حدود و اختیارات مدیریت شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می گردد. اقدام هایی که مدیران در اموری که اختیاری برای آن ندارند برای شرکت الزام آور نمی باشد و اگر در اثر چنین عملی ضرری متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدام های عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار زیان گردد مسئولیت متوجه مدیر نیست.

نوع روابط اعضای شرکت در شرکت های نسبی

در شرکت نسبی شخصیت اعضای شرکت مؤثر و مهم می باشد از ای سو امور اساسی شرکت باید به اتفاق اعضای شرکت باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر این که کلیه اعضای شرکت رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده ۱۸۸ قانون (هرکس به عنوان شریک ضمانت در شرکت نسبی موجودی داخل گردد به نسبت سرمایه ای که در شرکت سپرده می کنند مسئول قرض ها هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته  از  قبیل این که در نام شرکت تغییری داده شود یا نشود. قرار اعضای شرکت بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص  سوم اثری ندارد». هم چنین اگر در اثر زیاد شدن سرمایه شریک جدید وارد شرکت نسبی گردد طبق همین قاعده مسئول قرض های شرکت هستند.

اعضای شرکت حق رقابت کردن با شرکت را نخواهند داشت و بدون کسب اجازه سایر اعضای شرکت هیچ شریکی نباید به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است اقدام نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی می باشد.

مزایا و معایب ثبت شرکت نسبی

هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارا می باشد از نفع و ضرر بهره مند می گردد ، مگر در زمانی که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ولی اگر دارائی های شرکت برای تایید کردن دین آن کفایت نکند ، اعضای شرکت به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص سوم  مسئول پرداخت هستند مگر این که شرکت نامه یا اساسنامه طرز دیگری معین کرده باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء تاثثیر دارد و درباره اشخاص سوم موثر نیست. 

طلبکار های شرکتهای نسبی

تا زمانی که شرکتهای نسبی به انحلال نرسیده باشد مطالبه قرض های آن باید از خود شرکت به تامین گردد. پس از منحل شدن شرکت نسبی ، بستانکاران می توانند به فرد فرد اعضای شرکت به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته شده است مراجعه نمایند.

ثبت شرکت نسبی 

ثبت شرکت نسبی 

 ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط:

ثبت شرکت مختلط

مراحل انوا مزایا فرآیند ثبت یک شرکت مختلط و ترکیبی

گاهی در عمل دیده می شود که شرکتهای سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر ترکیب می شوند و نوع دیگری از شرکت پدیدار می گردد. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود می گردد هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می گردند.

بیشتر در مواردی که بازرگانی احتیاج به پول پیدا می کنند و نمی خواهد قرض نماید چندشریک در شرکت خود وارد می نمایند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می نماید و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می کند. بنابراین اگر پس از مستهلک شدن سرمایه باز هم چیزی از قرض ها باقی بماند شریک یا اعضای شرکت ضامن متضامناً مسئول پرداخت می باشند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی در شرکت مختلط دارند به میزان سرمایه دارند ارتباطی ندارد.

شرکت های مختلط جهت ثبت کردن دو  نوع می باشند:

۱- ثبت  شرکتهای مختلط سهامی

اختلاطی می باشد از شرکتهای تضامنی و شرکتهای سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم شراکت می باشند و بقیه سرمایه به سهامی برابر القیمه تقسیم می گردند ، دراین بخش حکم های شرکت های تضامنی درباره اعضای شرکت ضامن و احکام شرکتهای سهامی درباره صاحبان سهام حتما رعایت می گردد .

۲-  ثبت شرکتهای مختلط غیر سهامی

در آن اعضای شرکت ضامن با اعضای شرکت با مسئولیت محدود هر دو جمع می گردند و شرکای تضمین کننده به طریق شرکتهای تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکتهایی با  مسئولیت محدود رفتار می کنند.

ثبت شرکت های مختلط و انواع شرکت های مختلط در موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف.

ثبت شرکت های مختلط و انواع شرکت های مختلط در موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف.

(موسسه حقوقی هدف خدمتگذار شما می باشد)

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی:

مراحل ،فرآیند،نحوه ،مدارک مورد نیاز و مراحل جهت ثبت شرکت تضامنی:

شرکتهای تجاری را می توان به ۳ نوع قسمت نمود: نوع یک آنهایی می باشند که در آن ها سهام دخالت دارد و نوع دوم شرکتهایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن مهم می باشد. شرکت سهامی از مهم ترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع دوم می باشد. شرکتهای سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر هستند. در شرکت های سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی نمی کند و فقط سرمایه نقش اساسی را در آن ایفا می نماید. ولی در شرکت تضامنی اعتبار اعضا بیش از هر چیز شاخص شرکت می باشد.

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأیید و حصول شدن تمام قرض ها کافی نگردد هر یک از شرکاء مسئولیت پرداخت تمام قرض های شرکت هستند- هر قراردادی که فی مابین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود در مقابل اشخاص سوم کان لم یکن می شود. پس شرکاء  شرکت تضامنی مسئول  پرداخت کلیه دین ها و تعهدات شرکت هستند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز خواهند داشت. پس در صورت کم شدن سرمایه ، هر شخص باید به شخصه در مقابل طلبکار ها و اشخاص دیگر برای تأیید شدن تمام  حقوق آنها مسئول باشند. برای مثال شرکتی که فی ما بین ۵ نفر با سرمایه صد هزار تومان تشکیل شود هر گاه دویست هزار تومان ریال قرض ها شود نسبت به یک صد هزار تومان که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بدهکاران هر ۵ نفر شریک به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن هستند و طلبکاران آنها می توانند به هر یک از شرکاء که مایل هستند با هر ۵ نفر آنها  مراجعه کرده طلب خود را وصول می کنند. تعقیب یکی از شرکاء و طلب کردن کلیه طلبها مانع از طلب کردن از دیگری نیست  البته یکی از شرکا که در چنین موقعی طلب بستانکار را پرداخته است، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه نماید و سهم ضرر آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول کنند.

شرکت تضامنی به قدری مهم می باشد که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکت نامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافوذ کننده است ولی در مقابل بستانکاران به هیچ وجه دارای ارزش نمی باشد.

تشکیل شرکتهای تضامنی پس از ثبت شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی در زمانی  تشکیل می گردد که دو امر واقع شده باشد:

 1. شرکتنامه طبق قوانین تنظیم گردیده باشد .
 2. تمام سرمایه نقدی تأیید و سهم الشرکه غیر نقدی به صورت کامل تقویم و تحویل شده باشد.

شرکت های تضامنی اکثرا احتیاج به اساسنامه نیست ولی اگر قراری فی مابین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده باشد و محتاج به تعیین تکلیف کرد گردد در اساسنامه باید قید گردد، زیرا  در شرکت نامه آن چه قید می گردد امور اساسی شرکتها است از قبیل :

 1. نام شرکت تضامنی
 2. موضوع فعالیت شرکت
 3. مدت زمان شرکت
 4. سرمایه و حصه هر یک از اعضای شرکت اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر اسم اعضای شرکت
 5. تقسیم سود و زیان شرکت
 6. قوانین مربوط به فسخ شرکتها و فوت کردن شرکاء

شرکت نامه بارزترین پایه و اساس شرکت می باشد و مسلم می باشد که به هیچ وجه نباید آن را تغییر داد مگر به رضایت تمامی اعضای شرکت . سرمایه نیز باید به صورت کامل پرداخت گردد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی ضوابط  خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیده شد در شرکتهای سهامی پس از واگذار نمودن چیزی که در ازاء آن سهم داده پرداخت می گردد ، شریک متعهد نمی گردد. و در شرکت های مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء  به صورت تضامنی مسئول اند. ولی در این نوع شرکتها ، اساس آن می باشد که اعضای شرکت مسئول کمبود سرمایه هستند. بنابراین ذکر آن در این مورد الزامی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام نموده اند . فقط در ماده ۱۱۸ به این عبارت ذکر شده « شرکت تضامنی زمانی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم گردد».

اسم شرکتهای تضامنی

قوانین یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « نام مخصوص به خود » دانسته و به شرح ماده ۱۱۷ قوانین « در نام شرکتهای  تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و حداقل نام یکی از شرکاء قید گردد. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام های تمامی اعضای شرکت نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که قید شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».

چون شرکت با شخصیت حقوقی همراه است از آن جهت باید مانند یک شخص حقیقی نام داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن قید گردد و به بقیه شرکاء اشاره شود.

قید کلمه ( شرکت تضامنی ) به دو دلیل می باشد: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز می کند.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت تضامنی و معرف ضمانت شرکاء است.

اسم شرکت همان نام تجارتی آن می باشد ولی قابل انتقال نمی باشد زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده کرد و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجاری قرار داد. اگر شریکی که شرکت تضامنی به اسم او نامیده می شود فوت کند و یا از شرکت خارج گردد این امر قطعی می باشد که نام او هم از شرکت حذف می گردد و شرکت به نام دیگر شرکا نام میگیرد.

 

 

تضامن به حکم قانون

قوانین تجارت هفت نوع شرکت را پیش بینی کرده است و هر شرکت تجاری باید به صورت یکی از شرکت های ۷ گانه ثبت گردد و وضعیت خود را با آن وقف دهد و الا بر حسب قسمت یک از ماده ۲۲۰ قوانین تجارت « هر شرکت ایرانی که از قبل وجود داشته باشد و یا درآینده تشکیل گردد و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای ذکر شده در این قانون در نیاورده باشد و طبق قوانین مربوط به آن شرکت عمل نکند شرکت تضامنی محسوب می گردد و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می شود.

ثبت شرکت تضامنی 

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی 

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

تعریف شرکت های سهامی و انواع شرکت های سهامی و چرا باید اقدام به ثبت شرکت های سهامی نمود :

به موجب ماده یک اصلاح شده قوانین تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه آن شرکتها به سهام تقسیم می شوند و مسئولیت صاحب های سهام محدود به مبلغ نامی سهام آن ها است و طبق ماده دو قانون ذکر شده شرکتهای سهامی شرکت بازرگانی هستند حتی زمانی که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نبوده باشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد .

طبق ماده پنج حداقل سرمایه هم تعیین شده. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

 1. سرمایه به سهام به صورت مساوی تقسیم گردیده باشد
 2. مسئولیت  کسانی که دارای سهام هستند فقط محدود به سهام آنها نمی باشد.
 3. کلیه اعمال شرکت های سهامی بازرگانی  به حساب می آید .
 4. تعداد شرکاء کمتر از سه نفر نمی تواند باشد .
 5. سرمایه شرکت از مبلغی که تایین شده است نباید کمتر باشد.

 

تقسیم کردن سرمایه به سهام در شرکت های سهامی 

مشخص می ماند که شرکتهای سهامی مانند دیگر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه ای می باشد که منتهی در این قسم شرکتها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم می نامند. مثلاً اگر شرکتی ۲ میلیون ریال سرمایه ثبت کند و دارا باشد باید به ۱۰۰۰ سهم  ۲ هزار ریالی و یا ۵۰۰ سهم ۴۰۰۰ هزار ریالی تقسیم گردد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به ۵۰۰ سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به ۲۵۰ سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نمی باشد که هر یک فقط یک سهم را دارا باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم داشته باشد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک ۷۰ سهم و شریک دیگر ۲۰ سهم و بقیه شرکاء هر کدام ۱ سهم یا ۲ سهم را دارا باشند.

مسئولیت کسانی که در شرکت های سهامی دارای سهام هستند چیست؟

در شرکتهای سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسول آن می باشند و اضافه بر آن مسئولیتی وجود ندارد و اگر شرکت به نحوی ضرر دهد که علاوه بر مستهلک شدن سرمایه ، مبلغی هم بدهکار بشود ، صاحبان سهام قادر به پرداخت دین های شرکت نیست . مثلاً شرکتی که سرمایه آن ۲ میلیون ریال می باشد اگر ورشکست گردد به نحوی که ۵۰۰ هزار ریال پس از مستهلک کردن سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را ندارند زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت اهمیتی ندارد.

 

 

انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاح شده قانون تجارت شرکتهای سهامی را به ۲ نوع تقسیم کرده است:

 1. شرکتهای سهامی عام
 2. شرکتهای سهامی خاص