مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی

چه مدارکی لازم است تا برای اخذ کارت بازرگانی به صورت حقوقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی

۱-اصل اظهارنامه ثبت نام در دفترهای بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها ( که به امضای امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره رسیده باشد.  ) ( درمورد بند ۱ متقاضی باید شخصا” به اداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکتهای محل خود مراجعه و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی بنماید )

۲-اصل مفاصاحساب های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که نشان می دهد بربلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی(با معرفی اتاق بازرگانی )

۳-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری که از زمان صدور آن شش ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق بازرگانی )

۴-خرید تمبر بمبلغ صد هزار ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق بازرگانی ارائه می گردد .

۵-درا بودن کد اقتصادی

۶-گواهی گمرک اعمال ماده هفت عدم مبادرت به شرکت در امور قاچاق ( با معرفی اتاق بازرگانی)

۷-شرکتهای که به صورت  مسئولیت محدود ثبت گردیده اند: ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی وشرکت نامه رسمی که به مهر اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. شرکتهای سهامی خاص وعام : ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که  به مهر اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

۸-یک برگ کپی و اصل اساسنامه شرکت

۹-کپی و اصل روزنامه رسمی که نشان دهده  تاسیس وکلیه تغییرات شرکت که حتما درموضوع فعالیت شرکت صادرات و واردات قید گردیده باشد .

۱۰-شناسه ملی شرکت (اصل مدرک ها بمنظور رونوشت حتما برابر اصل ارائه گردد) ۱۱-۹- ۶ قطعه عکس در اندازه ۴* ۶ ( جدید ،  طرح ساده ، تمام رخ ، زمینه سفید، عکس  رنگی و پشت نویسی گردیده باشد) ۱۲-اصل و فتوکپی از تمام صفحه های شناسنامه (داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام )

۱۱- اصل و فتوکپی کارت ملی که داری عکس باشد به صورت پشت ورو کپی شود

۱۲-اصل و کپی کارت اتمام خدمت (پشت و رو کپی شود )

۱۳- اصل و فتوکپی مدارک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی  باید دیپلم  باشد)

۱۴-اصل و کپی سند ملکی ۶ دانگ  ( تمام صفحات خصوصا صفحه انتقالات سند ملکی ) ودرصورت اجاره بودن محل فعالیت و کسب ، اجاره نامه ای که کد داشته باشد و بنام شرکت باشد و درسربرگ شورای عالی اصناف و پرینت کد رهگیری ومنطبق با بند ۱-۱-۴ دستور العمل صادر کردن وتمدید کارت بازرگانی متناسب با نوع فعالیت وکسب وکار وتجاری باشد. ( اصل مدرک ها جهت رونوشت برابر اصل گردد ارائه شود)

۱۵-تائید فرم  بند آ مربوط به حساب جاری تقاظا کننده ( ضمنا” باید از افتتاح حساب جاری حداقل سه  ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل گردد باید دسته چک همان حساب تائید گردد جهت درج شماره سریال ها در فرم مربوطه ارائه شود همچنین در خصوص چک برگشتی از بانک باید استعلام گردد.)

۱۶-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء تقاضا کننده توسط دفترخانه ( فرمها ارائه می گردد)

۱۷-فیش پرداخت شده به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان بابت حق ورودیه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۱۸-فیش پرداخت شده به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ به نام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناس ها برحسب سرمایه ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی و روزنامه شرکت (سرمایه تا۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ، سرمایه تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال ، سرمایه بیشتر از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲ریال مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )

۱۹-فیش پرداخت شده به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ به اسم اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناس ها به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال

۲۰-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ به اسم اتاق بازرگانی  در بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت عضویت در نشریه .

۲۱-فیش پرداختی به حساب ۰۵۰۰۰۴۲۶۳۹۶۰۹ به نام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک کار آفرین ، – یا فیش پرداختی به حساب ۰۳۳۸۴۵۶۲۲۸۰۰۲ به نام اتحادیه صنعتی بمبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی کارشناس ها (برحسب انتخاب تقاضا کننده که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب کنند.)

۲۲-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۷۳۸۷۳۶۲۰۰۶به نام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مدارک دیپلم و لیسانس و بالاتر غیر مرتبط و مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر اقتصاد و مدیریت بازرگانی .

۲۳-فیش پرداختی به حساب ۲۱۷۵۷۶۰۹۷۲۰۰۴ بنام سازمان بازرگانی بمبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

۲۴-اصل وکالت نامه رسمی دادگستری درصورت داشتن وکیل .

۲۵-اشخاص غیر ایرانی تقاضا کننده کارت بازرگانی علاوه بر نشان دادن مدارک بالا باید به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارت خانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار واقامت بهمراه اصل مدارک می باشند .

۱-مدیرعامل شرکت از کسانی است که فقط می تواند کارت بارگانی دریافت نماید.
۲-حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی است.
۳-کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند .
۴-هر شخص بیش از یک عدد کارت بازرگانی  چه حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشند .
۵-برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
۶-آدرسهای درج شده در روزنامه شرکت ، اظهارنامه ثبتی ، مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا یک دیگر مطابق داشته باشند .
۷-حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش واخذ کارت بازرگانی اجباری می باشد .

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی،موسسه حقوقی ثبت هدف.

مراحل اخذ کارت بازرگانی

مراحل اخذ کارت بازرگانی

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

اخذ کارت بازرگانی
بیانیه کارت کسب و کار – اخذ کارت بازرگانی – مراحل اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای صدور یک بیانیه ارائه دفاتر کسب و کار ثبت نام اداره ثبت شرکتها

. در ابتدا روش دفتر ثبت نام و مدارک مورد نیاز شرکت ذکر شده و روش محفظه مرحله دوم و الزامات اسناد و مدارک توصیف می کند.

سه برگ ثبت نام اعلام دفاتر کسب و کار، به اخذ کارت بازرگانی
دفاتر بسته تجارت (روزانه و کل) صدور گواهینامه در سال جاری و معامله بسته دفاتر، به اخذ کارت بازرگانی
یک کپی از شناسنامه (در صورتی که متقاضی یک فرد طبیعی است)، برای به دست آوردن یک کارت کسب و کار
آگهی کپی امکانات و تغییرات اخیر به آن (در صورتی که متقاضی یک نهاد قانونی است)، برای گرفتن کارت های کسب و کار
دریافت دفاتر بازرگانی به پرداخت هزینه ثبت نام برای گرفتن کارت های کسب و کار
اگر شرکت های رسمی و یا شخص است که توسط وکیل اصلی و یا فتوکپی سند رسمی اصلی وکالت انجام می شود، برای به دست آوردن یک کارت کسب و کار
موارد:

سه برگ دفاتر کسب و کار ثبت نام اعلام دایره فروش اوراق بهادار اداره ثبت مالکیت بر اساس شرکت های صنعتی خرید و تکمیل آن و فرم ضمیمه را امضا کنید.
برای گرفتن کارت های کسب و کار اشخاص حقوقی و دفاتر قانونی طبیعی (شبکه تماس با مطبوعات) داشته اند، به طوری که بسته به معاملات خود را به دفتر با تعداد مورد نیاز از صفحات (۵۰ برگ ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و یا بالاتر) تولید اداره ثبت شرکتها دایره بسته
کارت کسب و کار در صورتی که متقاضی یک فرد طبیعی است لازم است به ارائه یک کپی از صفحه اول شناسنامه.
کارت کسب و کار در صورتی که متقاضی یک نهاد شرکت حقوقی تاسیس شده است ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات در این شرکت ضروری است.

اگر توسط یک وکیل انجام ارائه قدرت رسمی وکیل مورد نیاز است.
ارئه اظهار نامه به آرشیو سوابق و نسخه دیگر تحویل به رکورد متقاضی. این کار شده است با شرکت های ثبت اسناد دفتر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را مشاهده کنید به پایان رسید.
موارد قابل توجه دیگر برای گرفتن کارت های کسب و کار:

اعلام و امضا و دفاتر و سه کارت بازرگانی مهر و موم شده و برگ اعلامیه برای شرکت دست زدن به مهر این شرکت بر روی آن
وکالت امضا شده توسط وکیل مربوطه و مهر و موم از شرکت در صورتی که شرکت کارت زدن در مدیرعامل امضای است
£ ۵۰۰،۰۰۰ پرداخت هزینه حق الوکاله و ثبت نام سپرده شرکت ها و وکلا
ارائه یک کپی از گواهی تولد برای کارت شخصی و کپی شناسنامه و ارائه کپی از تمام مدارک شرکت و مدیرعامل روزنامه رسمی برای شرکت می باشد.
پس از تکمیل مدارک فوق را به شرکت در ایستگاه سه روز بعد به شرکت و دریافت اسناد و مدارک و اسناد مراجعه کننده به بالا به عنوان مراحل زیر را دنبال کنید.

فرم ها را برای نوع کارت کسب و کار و مجموعه را به شرکت تحویل و مورد گام های بعدی شما مشورت کنید.
اگر شرکت تازه تاسیس و حساب جاری نیز باید به عمل پرس و جو، و عدم وجود حساب جاری مدیرعامل باید سه ماه از افتتاح حساب داشته اند.
فرم د) جدا شده از اوراق بهادار و دفتر خانه، و اگر این شرکت در حال امضا و مهر و گواهی امضای شخصی از توافق.
کارت های شخصی ارائه دو مراجع با سابقه ۳ سال بازرگانان که کارت بازرگانی لازم است مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس به ارائه مراجع است که (فرم ج) رخ می دهد می باشد.

پس از اتمام بالا همراه با مدارک زیر:

اتاق بازرگانی اشکال تایپ به طور کامل عنوان شده است توسط شرکت انجام می شود.
اصل و کپی مدارک و شواهد از تصویب اعتباری و اعتبار دولت، به ترک چک کردن از شخص یا مدیر عامل شرکت
معارفه ها اسناد اصلی و کپی از کارت های خود را و تایید خود  برای به دست آوردن کارت های تجاری
و کپی اصل تعهد را امضا و به رسمیت شناختن فرد یا دفتر مدیر عامل و مهر شرکت
مدارک ثبت و تایید شده توسط این شرکت بسته فاز اول شده است به شما داده شده است.
اصل و کپی گواهی دست تاریخچه سیستمهای مدیرعامل یا شخص
چهار قطعه عکس ۴ * ۶ بدون روتوش و کراوات
اصلی و دو نسخه از گواهی تولد خدمات مجوز مدیرعامل یا شخص متقاضی
اصلی و دو نسخه از سند و حتی سند صفحات سفید و نوسازی از این لایحه و برق و قبض تلفن
و با مقدار £ ۲۶۰،۰۰۰ نقدی به اتاق پس از اتمام اسناد مراجعه کننده به اخذ کارت بازرگانی.
اگر کارت کسب و کار باطل شده است؟

دیدن صفحات و اسناد و مدارک زیر آماده شد و تحویل داده است.

مدارک مورد نیاز برای کارت های لغو (حقوقی)

۲ شرکت خواستار نسخه
مفاصا حساب گواهی مالیات بر دارایی سال گذشته: اصلی و آن را کپی کنید
لغو اشتراک ۲ گرداند دفاتر تجاری اصلی
در دقیقه مجمع عمومی برای تعاونی ها و شرکت های دولتی جلسه ویژه هیئت مدیره برای شرکت های دیگر انحلال
تصویر روزنامه رسمی انحلال اعلام
کارت کسب و کار و یک کپی از صفحات اول و دوم
دفتر مرکزی از وزارت بازرگانی تصویب و اطلاع رسانی کارت برگزار خواهد شد.

 تمام شرایط فوق نیز به اشخاص خارجی اعمال می شود منتقل می شود.

توجه داشته باشید ۳٫ کارت های کسب و اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در صورت درخواست فرد از دست رفته را اعلام روزنامه کثیرالانتشار از دست دادن کافی است.

کارت کسب و کار  در مورد سرقت طبیعی و اشخاص حقوقی فقط درخواست یک روزنامه کثیرالانتشار و یک گواهی نامه از اداره اعلام کرد از دست رفته و به اندازه کافی است.

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

مراحل اخذ کارت بازرگانی 

الزامات ثبت شرکت خارجی در ایران

الزامات ثبت شرکت خارجی در ایران

شرکت حقوقی ما ارائه خدمات حقوقی در تشکیل شرکت در ایران و خارج از ایران در هر حوزه قضایی دیگر در صورت درخواست.

الزامات ثبت شرکت ایران

شرایط لازم برای ثبت نام از یک شاخه یا دفتر نمایندگی شرایط خاصی قابل اجرا به اشخاص حقوقی و یا افراد به ثبت نام شاخه ها و یا دفتر نمایندگی شرایط عمومی زیر را در نظر دارد.

۱-این شرکت، که در نظر دارد برای باز کردن یک شاخه یا یک دفتر نمایندگی، باید در حال حاضر به عنوان یک نهاد حقوقی در کشور خود را از مبدا به ثبت رسیده است.
درمان ۲-دو طرفه از کشور خود را مورد نیاز است که بدان معنی است که شرکت های ایرانی باید قادر به لذت بردن از درمان همان (به عنوان حداقل) در کشور شما در مورد شاخه های ثبت نام و یا دفاتر نمایندگی باشد.
۳-نماینده آژانس باید مدیریت شود / اداره شده توسط افراد به طور دائم در ایران واقع شده

علاوه بر شرایط عمومی بالا ذکر شد، رشته خود را از فعالیت باید در یکی از دسته های زیر قرار می گیرند:
۱-شما قصد به ارائه خدمات فروش به مشتریان ایرانی خود را اگر شما از فروش محصولات و یا خدمات به خریداران ایرانی؛ شما می توانید تقاضای خود را به ثبت شعبه یا نمایندگی از شرکت شما خدمات پس از فروش ارائه می کنند.
۲-شما باید یک قرارداد با اشخاص ایرانی و، برای اجرای پروژه، شما نیاز به در ایران واقع شود و به عنوان یک نهاد قانونی شناخته شده است.
۳-اگر شما با توجه به سرمایه گذاری به منظور یا بررسی پروژه های بالقوه، شرکای غیره، شما می توانید برای همان اعمال می شود.
۴-شما یک قرارداد مشترک با پیمانکاران ایرانی برای اجرای یک پروژه در یک کشور سوم.
۵-شما فعالیت صادرات ایران ترویج می کند. اگر چه شما قصد انجام می تواند به عنوان آوردن فن آوری، تجهیزات ویژه، دانش طبقه بندی شده، دانش. و غیره که در ارتقاء قابلیت های اشخاص ایرانی به تولید محصولات بیشتر صالح و به تبع آن ارتقاء صادرات ایران به پایان می رسد، شما می توانید به خوبی اعمال می شود.
۶-ارائه و انتقال مهندسی، دانش فنی و مطمئن شوید
۷-شما باید یک قرارداد با دولت ایران، و یا شما اجازه مخصوص از اقتدار نسبی ایران برای انجام فعالیت های خاص خود را (که نیاز به اجازه مخصوص از جمله خدمات بانکی، حمل و نقل، و غیره) به دست آمده

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

چه مدارکی جهت اخذ کارت بازرگانی به صورت حقیقی مورد نیاز است

 

 

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

استعلام از اداره های دولتی:
۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر های بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر مالیاتی از اداره ثبت شرکت ها ( باامضای خود تقاضا کننده ) (درمورد بند یک تقاضا کننده باید شخصا” بهاداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکت های محل خود مراجعه کنند و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی بنماید )
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن شش ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق بازرگانی )
۳- اصل مفاصاحسابهای مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت های بازرگانی(با معرفی اتاق بازرگانی )
۴- خرید تمبر بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه گردد .
۵- دارا بودن کد اقتصادی
۶- گواهی از گمرک اعمال ماده هفت که نشان دهد متقاضی عدم مبادرت به قاچاق داشته ( با معرفی اتاق بازرگانی )

مدارک شخصی تقاضا کننده کارت بازرگانی

۷- شش قطعه عکس در اندازه ۴* ۶ (جدید ، ساده ، تمام رخ ، به صورت ترجیحی” رنگی باشد وزمینه آن سفید و پشت نویسی گردد ) .
۸- اصل و فتوکپی از تمام صفحه های شناسنامه (داشتن حداقل سن بیست و سه  سال تمام )
۷- اصل و فتوکپی کارت ملی که عکس داشته باشد به صورت پشت و رو کپی شده باشد
۸- اصل و فتوکپی کارت اتمام خدمت و یا معافیت دائم ( به صورت پشت و رو کپی گردد )
۹- اصل وفتوکپی مدارک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی باید دیپلم باشد.)
۱۰-اصل سند مالکیت ۶ دانگ  ودرصورت اجاره ای بودن محل کسب و کار ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای عالی اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب گردد و با نوع فعالیت وکسب وکار وتجاری همراه باشد . (اصل مدارک به منظور رونوشت برابر اصل ارائه گردد.)

فرمهای ارائه شده توسط اتاق بازرگانی جهت تائید

۱۱-تائید فرم آ مربوط به حساب جاری تقاضا کنند ( ضمنا” بایداز افتتاح حساب جاری سه ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باشد باید دسته چک همان حساب تائید گردد جهت درج شماره سریال ها در فرم مربوطه ارائه شود،و همچنین در خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر کند )
۱۲-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء تقاضا کننده توسط دفترخانه (فرمها ارائه می گردد.)

فیش های واریزی به حساب های اعلام شده

۱۳- فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان بمبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق ورودی.
۱۴-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزدبانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰  ریال ، سرمایه تا ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۴۰۰۰,۰۰۰ ریال ، سرمایه بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال )
۱۵-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ریال
۱۶- فیش پرداختی بهحساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانینزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال عضویت در نشریه .
۱۷-فیش پرداختی به حساب ۰۵۰۰۰۴۲۶۳۹۶۰۹ بناماتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک کار آفرین – یا فیش پرداختی به حساب ۰۳۳۸۴۵۶۲۲۸۰۰۲ بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.)
۱۸-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۷۳۸۷۳۶۲۰۰۶ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مدرک دیپلم و لیسانس های غیر مرتبط ومبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای دارندگان مدرک لیسانس اقتصادو مدیریت بازرگانی .

۱۹-فیش پرداختی به حساب ۲۱۷۵۷۶۰۹۷۲۰۰۴ بنام سازمان بازرگانی بمبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .
۲۰-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل بانضمام کارتشناسائی وکیل.

تذکرات

۱- حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی است.
۲- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی بگیرند .
۳- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بگیرد .
۴- برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
۵- آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب های دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند .
۶- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش واخذ کارت بازرگانی اجباری می باشد .

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی موسسه حقوقی ثبت هدف.

 

مدارک لازم ثبت برند

مدارک لازم ثبت برند

مدارک لازم ثبت برند

ثبت شرکت هدف با تلاش بسیار سعی در ارئه بهترین خدمات در زمینه ثبت برند را دارد و تمام خدمات مربوط به ثبت برند را در اسرع وقت ارئه می نماید باشد تا شما عزیزان و مشتریان گرامی از خدمات موسسه حقوقی ثبت هدف نهایت رضایت را داشته باشید. حال به توضیحاتی درباره ثبت برند و مدارک لازم جهت ثبت برند میپردازیم

مدارک لازم ثبت برند برای اشخاص حقیقی :

 1. برابر اصل شده  شناسنامه و كارت ملي 
 2. پروانه بهره برداري و يا جواز توليد یا پروانه کسبی که برابر اصل گردیده باشد یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات در زمینه مربوط به ثبت برند
 3. تصوير علامت مورد نظر در اندازه ۶*۶ سانتيمتر به تعداد دوازده عدد و توضیح در برگی متفاوت درخصوص علامت و شرح آن و اسناد مربوط به نام مورد نظر از فرهنگ لغت دهخدا
 4. كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز که میخواهد علامت تجاری به نماش ثبت گردد (زمانی  كه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)
 5. امضای وکالت نامه وکیل برای پیگیری قرار داد

مدارک لازم  ثبت برند برای اشخاص حقوقی :

 1.  پروانه بهره برداري شده و يا جواز توليد و یا پروانه کسبی که برابر اصل شده باشد.
 2.  اولين روزنامه رسمي شركت(آگهی تاسیس شرکت) و روزنامه رسمي آخرين تغييرات انجام گرفته توسط هیات مدیره شركت  که دوره آن منقضی نگردیده باشد.
 3. تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي کسی که دارنده حق امضای اوراق بهادار شرکت است.
 4. كارت بازرگاني که برابر اصل گردیده باشد و مدارک شناسایی شخص حقوقی(در صورتيكه علامت مورد نظر خارجی باشد) 
 5. عکس علامت مورد نظر در اندازه ۶*۶ سانتيمتر به تعداد دوازده  عدد و شرح در خصوص علامت و توصیف آن برند تجاری
 6. امضای وکالت نامه توسط متقاضی و دارای حق امضا ثبت برند.

 کلید واژه هایی مربوط به ثبت برند:

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متفاوت کردن یک کالا یا خدمت از دیگر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تفاوت میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان استفاده می گردد.

شاید بهتر باشد در کنار همه‌ی این تعریف‌ها، هر یک از ما هم تعریفی در خور درک خود از این واژه ارائه دهیم و در بند بحث‌های بیهوده‌ی بی‌خاصیت قرار نگیریم.

دید اقتصاد محور به تعریف برند و شیوه برندسازی

این همان نگاهی می باشد که حسابدارها و مدیران مالی به برند دارند. علامت تجاری برای آنها بخشی از دارایی‌های نامعلوم سازمان است و در ترازنامه نمایان می گردد و وقت قیمت گذاری کسب و کار، مورد توجه قرار می‌گیرد.

دید هویتی به تعریف برند و شیوه برندسازی

از این منظر، برند بخشی از هویت کل سازمان را نشان می دهد. بنابراین، سازمان در تلاش است بر اساس تعریفی که از هویت خود دارد، برندی متناسب با آن هویت را ایجاد کند و ارتقا دهد.

دید به برند و برندسازی از دید مصرف کننده

در این نگاه، برای تعریف برند به این مسئله توجه می گردد که مصرف کننده، با دیدن و شنیدن نشانه‌های مرتبط با برند، چه چیزهایی برایش یادآوری می شود.

مدارک لازم ثبت برند عبارت است از:

 فارسی:

    شخصی :کپی شناسنامه و کارت ملی شخص+جواز مرتبط به نام شخص

شرکتی: کپی مدارک شرکت+کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل + جوازشرکت 

غیر فارسی:

شخصی : کپی شناسنامه و کارت ملی شخص +کارت بازرگانی 

شرکتی : کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل+کپی مدارک شرکت+کارت بازرگانی