نوشته‌ها

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی:

روند اخذ شعبه یا نمایندگی خارجی در ایران

جهت اخذ شعبه و نمایندگی خارجی باید روند زیر را طی نمود:

۱٫حاظر نمودن تمام اسناد شرکت به صورت کامل.  

توجه: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی باشد بدون هیچ گونه تغییر باید نام شرکت ثبت گردد.

۲٫پس از ثبت نام شرکت اسناد کاملا به موسسه حقوقی هدف تحویل داده شود تا در سیستم مکانیزه ثبت گردد.

۳ -تا در اداره ثبت شرکتها رسیدی به کار شما آغاز گردد.

۴٫ ارائه رسید اصلی به تاریخ تعیین شده با نتایج به مطابقت و بررسی اطلاعات موجود در سیستم و تایید کار شما.

۵٫ اگر سوژه ثبت نام  نیاز به یک مجوز داشته باشد، باید نسبت اخذ آن اقدام شود.

۶٫ متقاضی پس از پرداخت هزینه ها برای به دست آوردن امضای رئیس یا معاون وی خواهد اداره عمل می کنند.

۷٫پس از تایید پیش نویس آگهی متقاضی می تواند اقدام به پرداخت هزینه های ثبتی خود نموده.

۸٫  متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید تا نهایی شدن ثبت شرکت خارجی خود نزدیک گردد.

۹- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی ” ثبت با سند برابر می باشد ” در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می شود و نسبت به دادن شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می شود.

۱۰- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آگهی تاسیس تحویل داده شود .

۱۱- یک نسخه از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی خود را به بخش روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید خود را اخذ می نمایید .

تعریف  و تفاوت های  بین شعبه های خارجی و نمایندگان خارجی

یک شاخه از یک شرکت که می تواند خدمات خود را در منطقه که ممکن است دور از مرکز اصلی باشد فروش و گسترش دهد. برخی از قدرت ها و استقلال یک شعبه خارجی در توافق با شرکت مادر تعیین و شرکت های تابعه فرض شرکت با مسئولیت قانونی (بومی) خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

۱٫ گواهی ثبت نام از شرکت های خارجی

۲٫  ارائه اساسنامه شرکت 

۳٫ تغییرات اخیر در این شرکت (در صورت تغییر در شرکت اصلی ساخته شده و انجام گرفته است.)

۴٫ آخرین گزارش مالی شرکت که تایید شده باشد.

توجه: تمامی مدارک فوق باید رسید به اعلام سفارت ایران در کشور است.

مدارک مورد نیاز برای سازمان های شاخه

۱٫ گواهی ثبت نام از شرکت های خارجی

۲٫ ارئه اساسنامه شرکت

۳٫ تغییرات اخیر در این شرکت (در صورت تغییر در شرکت اصلی ساخته شده است)

۴٫ آخرین گزارش مالی تایید شده این شرکت.

۵٫ ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت های خارجی

۶٫ کپی شناسنامه و کارت ملی (در صورتی که نماینده یک فرد حقیقی است) و کپی از ثبت نام رسمی از روزنامه ها، اساسنامه، آخرین تغییرات (اگر شخص حقوقی)

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی

اخذ شعبه و نمایندگی خارجی