نوشته‌ها

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

مراحل,چگونگی,فرآیند,مدارک لازم انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

انحلال شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:
الف- اگر نوع فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل گردیده است، غیرممکن باشد یا آن موضوع انجام نگردد.
ب- زمانی که برای شرکت زمان معینی تعیین گردیده باشد و  مدت آن به پایان یابد.
پ- زمانی که تمام اعضای شرکت تصمیم بر انحلال شرکت گیرند.
ت- زمانی که به هر دلیلی، از اعضای شرکت تنها یک نفر باقی مانده باشد.
ث- زمانی که شرکت با مسئولیت محدود ورشکست گردد.

مورد هایی که قید گردید، در صورتی که هر کدام اتفاق بیوفتد، شرکت منحل می گردد. 

تصفیه نمودن شرکت با مسئولیت محدود 

هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل منحل نمودن شرکت از طریق اداره ثبت شرکتها، امر تصفیه شرکت باید انجام گردد.

نکته های زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل ذکر می باشد:
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت می باشد؛ مگر در صورتی که در اساسنامه به گونه دیگر یقید شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند.) در مورد اموری مانند صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه ذکر شده باشد و یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شود. 

جهت تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام گردد و سه بار در یکی از جراید آگهی گردد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

زمانی که خلاف این قاعده عمل گردد، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، می باشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

در این مقاله به اصول ثبت شرکت با مسئولیت محدود ,شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن,خصوصیت‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود, وجوه افتراق و اشتراک ثبت شرکت‌های سهامی خاص و ثبت شرکت بامسئولیت محدود,وجوه اشتراک ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت‌های سرمایه,محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی و دیگر مطالب مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

۱- مقدمه (با مسئولیت محدود شرکت چیست؟)

              ۲- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام یک شرکت با مسئولیت محدود.

                                 ۳- تفاوت بین مسئولیت محدود شرکت و یک شرکت سهامی خاص شخصی
——————————————————————————————————————————————–
۱- مقدمه (با مسئولیت محدود شرکت چیست؟)
مسئولیت شرکت محدود یک شرکت که در میان دو یا چند نفر برای فعالیت های تجاری را شکل می دهد، هر یک از شرکا مسئول بدهی های شرکت و تعهدات فقط تا / مقدار دارایی او خود را با توجه طیف دارایی نمی شده است را به سهام یا قطعات سهام (تقسیم شده است ماده ۹۴، قانون تجارت). به “مسئولیت محدود” مدت، باید با نام شرکت همراه باشد و نام شرکت باید با هیچ یک از نام شرکا “در غیر این صورت که شریک زندگی که نام او در نام شرکت گنجانده شده است به عنوان یک ضامن در برابر اشخاص ثالث در شرکت همکاری شناخته شده (ماده شامل نمی ۹۵، قانون تجارت)

۲- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام یک شرکت با مسئولیت محدود
۳- تفاوت ها و شباهت بین یک شرکت با مسئولیت محدود و سهام شرکت های خصوصی مشترک:
   ۳-۱ حداقل همکاران در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است و حداقل سهامداران در سهامی خاص سه است.
   ۳-۲ حداقل دارایی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
   ۳-۳ برای یک سهام شرکت خصوصی مشترک، حداقل ۳۵٪ از دارایی باید به صورت نقدی در یک بانک سپرده خواهد شد و دریافت باید ارائه شود
         و ۶۵٪ دیگر است بر تعهد سهامداران، و برای یک شرکت با مسئولیت محدود، کل دارایی باید به مدیر کل و با توجه به
         او / او باید از دریافت اذعان، ارائه گواهینامه بانک اجباری به منظور اثبات شواهد از کار است.
    ۳-۴ انتخاب بازرس اصلی و یا متناوب (بازدید کنندگان) در سهامی اجباری است و اختیاری در شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۳-۵ حداکثر مدیریت در طول زمان در یک شرکت سهامی خصوصی مشترک دو سال است و می توان توسعه یافته؛ و برای با مسئولیت محدود
          شرکت، آن نامحدود است، و آنها قادر به اختصاص زمان پایان برای مدیران بر اساس قانون.
    ۳-۶ انتخاب یک مجله گردش خون توده به انتشار اعلامیه دعوت در یک سهامی خاص شرکت اجباری و اختیاری در محدود است
           شرکت با مسئولیت.
    ۳-۷ شرایط حد نصاب در جلسات مجمع عمومی شرکت بورس شخصی مشترک آسان تر است، و در مسئولیت محدود سخت تر است
         شرکت با توجه به این نوع نهاد.
    ۳-۸ جلسات مجمع عمومی در سهامی خاص شرکت توسط یک “رئیس هیئت مدیره” از جمله سر مدیریت، دو ناظر و یک
           وزیر آنها در میان ذینفعان انتخاب شده است. جلسات مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط “مدیریت
           ناظران هیئت مدیره “در مورد تعدادی از شرکای بیش از ۱۲٫
    ۳-۹ افزایش دارایی دلخواه در سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۳-۱۰ دارایی خواهد شد را به سهام یا قطعات سهام در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم نیست، و شرکای تنها مسئول به میزان هستند خود
            سرمایه گذاری در برابر بدهی های شرکت و تعهدات.
    ۳-۱۱- مدیران در سهامی خاص شرکت باید سهامدار باشد یا به ارائه تعدادی از سهام وام مسکن، مورد نیاز در اساسنامه و ارائه
             به صندوق. در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران، در میان شرکا و یا از خارج انتخاب شده، وظایف خود را با حقوق و دستمزد و یا رایگان انجام دهد.
    ۳-۱۲ سود در سهامی خاص شرکت به اشتراک گذاشته بر اساس نسبت سهام تعداد در میان سهامداران و “نسبت دارایی” در میان شرکای
              در شرکت با مسئولیت محدود. سود در شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در راه دیگر این است که در قانون تعریف شده به اشتراک گذاشته.
    ۳-۱۳ حق رای در بورس شرکت خصوصی مشترک است “تعداد سهام” و “نسبت دارایی” در شرکت با مسئولیت محدود است.
    ۰۳/۱۴ سهام غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شریک ارزیابی و آنها مسئول آنها هستند. دارایی غیرنقدی در خصوصی
            شرکت سهامی است که توسط “عدالت کارشناسان رسمی” مورد بررسی قرار

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در موسسه حقوقی ثبت هدف.