نوشته‌ها

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی:

انحلال شرکت تضامنی:

مراحل,نحوه,مدارک,فرآیند ثبت انحلال شرکت تضامنی:

 شرکت تضامنی می تواند در موارد زیر منحل گردد:

 1. زمانی که شرکت فعالیتی را که برای آن تشکیل گردیده انجام داده و یا انجام آن ناتوان شده باشد.
 2. زمانی که شرکت برای مدت زمان معینی تشکیل گردیده باشد و از مدت آن گذشته باشد.
 3. زمانی که شرکت ورشکست گردد.
 4. زمانی که تراضی همه اعضای شرکت.
 5. زمانی که یکی از اعضای شرکت به هر دلیلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا شود و دادگاه دلیل ها را موجه بداند و حکم به انحلال شرکت بدهند. ولی هر گاه دلائل انحصارا مربوط به شریک یا اعضای شرکت معین گردد دادگاه می تواند به تقاضای دیگر اعضای شرکت به جای انحلال حکم به اخراج نمودن شریک یا شرکاء معین دهند.
 6. در مورد فسخ یکی از شرکاء – در این مورد باید تمام مطالبی که تحت عنوان فسخ ، از شرایط حق استفاده و طرز جلوگیری شرکاء بیان نمودیم در نظر داشته باشید.
 7. در صورت ورشکستگی یکی از اعضای شرکت – در این موضوع هم رعایت مطالبی که تحت عنوان ورشکستگی شریک و طرز جلوگیری از انحلال جلوگیری از انحلال قید شده مهم می باشد.
 8. در صورت مرگ شریک و حجر یکی از اعضای شرکت – در این قسمت نیز شرحی که تحت  عنوان فوت شریک و حجر شریک قبلاً بیان شده باید منظور گردد.

مراحل انحلال شرکت تضامنی:

یک: ثبت کردن و اعلام منحل نمودن شرکت تضامنی

انحلال شركت تضامنی حتما تحت ماده (٢٠٠ ق.ت) ناظر به ماده قانونی های ١٩٥ و ١٩٧ همان قانون و برابر نظامنامه وزارت دادگستری اعلام گردد. این نظامنامه در ماده نه ذکر می کند: (هر زمان كه تصمیم های راجع به تمدید مدت شركت بیشتر از بر مدتی که تایین شده یا انحلال شركت قبل از مدت تایین شده یا تغییر كیفیت تفریغ حساب یا تغییر نام شركت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شركا ضامن از شركت لحاظ گردد و همچنین در هر موقعی كه مدیر یا مدیران شركت تغییر کنند و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ٥٨ قانون تجارت اتخاذ کنند  این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات انجام گرفته نیز رعایت گردد.
اعضای شركت تضامنی موضف هستند كه انحلال خود را با ارائه مدارك گفته شده بدوا در اداره ثبت شركت ها ثبت کنند و سپس در مدت ماه یکم از تاریخ ثبت انحلال آن را با سرمایه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیر الانتشار مركز اصلی شركت منتشر نمایند.

دو – تصفیه  نمودن شركت تضامنی بعد از منحل نمودن شرکت تضامنی

شركت تضامنی پس از منحل شدت باید تصفیه گردد. در بخشی از كشورها شركت پس از انحلال شرکت تضامنی و در زمان تصفیه شدن می تواند با شركت دیگر ادغام گردد و یا نوع خود را تغییر دهد . به همین ترتیب تصفیه صورت نمی پذیرد. در قوانین تجارت ایران تبدیل شركتهای تضامنی به شركتهای سهامی (چه عام چه خاص) فقط در زمان حیات شركت پیش بینی شده است (ماده ١٣٥ ق.ت.) و ظاهرا چنین تبدیلی بعد از انحلال امكان پذیر نیست ولی با اصلاح ماده ١٣٥ ذکر شده اعضای شرکت می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در زمان تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل کنند.
مدیر یا مدیران تصفیه دارایی شركت منحل شده را نقد و طلب های شركت را نیز وصول می کنند. همچنین دین های شركت را پرداخت می کنند و در آخر دارایی های باقیمانده شركت را میان اعضای شرکت تقسیم می كنند.

سه – انتخاب کردن مدیر یا مدیران تصفیه

امر تصفیه درشركت تضامنی با مدیر یامدیران شركت است مگر زمانی که شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه تعیین می نمایند. در صورت توافق نکردن دیگر اعضای شرکت با اشخاص معین شده در دادگاه عمومی  اشخاصی را برای امر تصفیه معین می کند. نام های مدیرانی كه غیر از مدیران شركت باشند باید در مرجع ثبت شركت ها در تهران و در اداره ثبت شركت ها در شهرستان ها به ثبت و آگهی برسد.

چهار- مسئولیت های مدیر و یا مدیران تصفیه شرکت تضامنی

از كارهایی كه مدیر تصفیه باید انجام دهد پایان دادن به كارهای جاری شركت و اجرا کردن تعهدات شركت است و در صورت نیاز می تواد برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی ایجاد کند. از جمله كارهای دیگر مدیر تصفیه وصول نمودن طلب های شركت تضامنی و تقسیم دارایی شركت است، آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین اعضای شرکت تقسیم می گردد. مدیر یا مدیر عامل تصفیه حساب اعضای شرکت را نسبت به هم و سهم هر یك از اعضای شرکت را از نفع و ضرر تعیین می کنند. زمانی که اختلاف  نظر در موردتقسیم بین شركا حل مساله با دادگاه دارای صلاحیت  است.

 

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی:

مراحل ،فرآیند،نحوه ،مدارک مورد نیاز و مراحل جهت ثبت شرکت تضامنی:

شرکتهای تجاری را می توان به ۳ نوع قسمت نمود: نوع یک آنهایی می باشند که در آن ها سهام دخالت دارد و نوع دوم شرکتهایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن مهم می باشد. شرکت سهامی از مهم ترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع دوم می باشد. شرکتهای سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر هستند. در شرکت های سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی نمی کند و فقط سرمایه نقش اساسی را در آن ایفا می نماید. ولی در شرکت تضامنی اعتبار اعضا بیش از هر چیز شاخص شرکت می باشد.

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأیید و حصول شدن تمام قرض ها کافی نگردد هر یک از شرکاء مسئولیت پرداخت تمام قرض های شرکت هستند- هر قراردادی که فی مابین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود در مقابل اشخاص سوم کان لم یکن می شود. پس شرکاء  شرکت تضامنی مسئول  پرداخت کلیه دین ها و تعهدات شرکت هستند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز خواهند داشت. پس در صورت کم شدن سرمایه ، هر شخص باید به شخصه در مقابل طلبکار ها و اشخاص دیگر برای تأیید شدن تمام  حقوق آنها مسئول باشند. برای مثال شرکتی که فی ما بین ۵ نفر با سرمایه صد هزار تومان تشکیل شود هر گاه دویست هزار تومان ریال قرض ها شود نسبت به یک صد هزار تومان که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بدهکاران هر ۵ نفر شریک به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن هستند و طلبکاران آنها می توانند به هر یک از شرکاء که مایل هستند با هر ۵ نفر آنها  مراجعه کرده طلب خود را وصول می کنند. تعقیب یکی از شرکاء و طلب کردن کلیه طلبها مانع از طلب کردن از دیگری نیست  البته یکی از شرکا که در چنین موقعی طلب بستانکار را پرداخته است، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه نماید و سهم ضرر آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول کنند.

شرکت تضامنی به قدری مهم می باشد که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکت نامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافوذ کننده است ولی در مقابل بستانکاران به هیچ وجه دارای ارزش نمی باشد.

تشکیل شرکتهای تضامنی پس از ثبت شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی در زمانی  تشکیل می گردد که دو امر واقع شده باشد:

 1. شرکتنامه طبق قوانین تنظیم گردیده باشد .
 2. تمام سرمایه نقدی تأیید و سهم الشرکه غیر نقدی به صورت کامل تقویم و تحویل شده باشد.

شرکت های تضامنی اکثرا احتیاج به اساسنامه نیست ولی اگر قراری فی مابین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده باشد و محتاج به تعیین تکلیف کرد گردد در اساسنامه باید قید گردد، زیرا  در شرکت نامه آن چه قید می گردد امور اساسی شرکتها است از قبیل :

 1. نام شرکت تضامنی
 2. موضوع فعالیت شرکت
 3. مدت زمان شرکت
 4. سرمایه و حصه هر یک از اعضای شرکت اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر اسم اعضای شرکت
 5. تقسیم سود و زیان شرکت
 6. قوانین مربوط به فسخ شرکتها و فوت کردن شرکاء

شرکت نامه بارزترین پایه و اساس شرکت می باشد و مسلم می باشد که به هیچ وجه نباید آن را تغییر داد مگر به رضایت تمامی اعضای شرکت . سرمایه نیز باید به صورت کامل پرداخت گردد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی ضوابط  خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیده شد در شرکتهای سهامی پس از واگذار نمودن چیزی که در ازاء آن سهم داده پرداخت می گردد ، شریک متعهد نمی گردد. و در شرکت های مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء  به صورت تضامنی مسئول اند. ولی در این نوع شرکتها ، اساس آن می باشد که اعضای شرکت مسئول کمبود سرمایه هستند. بنابراین ذکر آن در این مورد الزامی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام نموده اند . فقط در ماده ۱۱۸ به این عبارت ذکر شده « شرکت تضامنی زمانی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم گردد».

اسم شرکتهای تضامنی

قوانین یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « نام مخصوص به خود » دانسته و به شرح ماده ۱۱۷ قوانین « در نام شرکتهای  تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و حداقل نام یکی از شرکاء قید گردد. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام های تمامی اعضای شرکت نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که قید شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».

چون شرکت با شخصیت حقوقی همراه است از آن جهت باید مانند یک شخص حقیقی نام داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن قید گردد و به بقیه شرکاء اشاره شود.

قید کلمه ( شرکت تضامنی ) به دو دلیل می باشد: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز می کند.
دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت تضامنی و معرف ضمانت شرکاء است.

اسم شرکت همان نام تجارتی آن می باشد ولی قابل انتقال نمی باشد زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده کرد و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجاری قرار داد. اگر شریکی که شرکت تضامنی به اسم او نامیده می شود فوت کند و یا از شرکت خارج گردد این امر قطعی می باشد که نام او هم از شرکت حذف می گردد و شرکت به نام دیگر شرکا نام میگیرد.

 

 

تضامن به حکم قانون

قوانین تجارت هفت نوع شرکت را پیش بینی کرده است و هر شرکت تجاری باید به صورت یکی از شرکت های ۷ گانه ثبت گردد و وضعیت خود را با آن وقف دهد و الا بر حسب قسمت یک از ماده ۲۲۰ قوانین تجارت « هر شرکت ایرانی که از قبل وجود داشته باشد و یا درآینده تشکیل گردد و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای ذکر شده در این قانون در نیاورده باشد و طبق قوانین مربوط به آن شرکت عمل نکند شرکت تضامنی محسوب می گردد و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می شود.

ثبت شرکت تضامنی 

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی