نوشته‌ها

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

چگونه یک شرکت سهامی خاص ثبت کنم

مراحل و مدارک  نحوه ثبت یک شرکت سهامی خاص 

مرحله ۱: اسناد، که شامل دو نسخه از اعلامیه شرکت، دو جلد از اساسنامه شرکت، دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی از بنیانگذاران، دو نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی از پرداخت حداقل  سی پنج درصد از سرمایه اولیه، یک نسخه از مدارک ID سهامداران و بازرسان شرکت، باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. پس از ارائه اسناد و مدارک رسید تحویل می گردد.

مرحله ۲: اگر اسناد معتبر و درست باشد، دفتر یک پیش نویس آگهی آماده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. پیش نویس باید توسط مقامات دفتر  تایید گردد و پس از آن آماده تحویل خواهد بود. قبل از گرفتن پیش نویس، شما باید هزینه ثبت نام در یک بانک پرداخت نید. هزینه ثبت نام در بیانیه اعلام می گردد.

مرحله ۳: پس از پرداخت هزینه ثبت نام شما به بخش حسابداری رفته و اعلامیه خود را مهر خواهید کرد.

گام ۴: اسناد باید به بخش ثبت نام شرکت رفته، که د در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شده و شناسه ثبت آن به شما اعلام خواهد شد،  که در بیانیه خود نوشته شده است ارائه کنید. پس از آن شما، به عنوان یک سهامدار یا وکیل شرکت ها، باید در اداره ثبت شرکت ها وارد شده و آگهی تایپ شده در نامه امضا شده توسط رئیس دفتر. یک کپی از تمام مدارک خود را خواهد شد در دفتر و یک نسخه دیگر از این بیانیه ذخیره می شود، اساسنامه، دقیقه مجمع عمومی از بنیانگذاران و دقیقه از هیئت مدیره خواهد شد به متقاضی داده می شود. تمام اسناد باید توسط دفتر مهر. متقاضی باید مدارک را به وزیر برای دریافت آگهی خود را در کتاب ثبت و دریافت یک رسید.

مرحله ۵: متقاضی به بخش روابط عمومی دفتر را برای دریافت آگهی در روزنامه رسمی منتشر شده می رود و باید متقاضی  یک کپی از آگهی تایپ شده را به دفتر روزنامه جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشتی ارائه و پرداخت هزینه چاپ و نشر آن را بدهد.

انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی 

انحلال شرکت سهامی

مدارک,نحوه,فرآیند و دلایل انحلال یک شرکت سهامی

شرکت سهامی اعم از خاص یا عام در مورد های زیر منحل می گردد:

 1. زمانی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن  ناتوان شود.
 2. در صورتی که شرکت برای زمان حخاص تشکیل شود و  در آن زمان منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شود.
 3. زمانی که ورشکستگی شرکت های سهامی.
 4. زمانی که مجمع عمومی فوق العاده کسانی که صحاب سهام هستند به هر دلیلی رأی به انحلال دهند.
 5. در صورت صادر شدن حکم قطعی دادگاه جهت منحل شدن شرکت سهامی.

 

مدیر تصفیه و وظیفه های او بعد از انحلال شرکت های سهامی

مشخص است که بعد از این که شرکت سهامی منحل می گردد ، مدیران دیگر سمتی نخواهند داشت . و چون امکان دارد شرکت کارهای ناتمامی داشته باشد، مطالبات و بدهکاری هایی داشته یا اجناسی در انبار موجود داشته باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن باشد دعاوی در محاکم داشته باشد و از همه مهم تر این که دارایی شرکت باید بین سهام داران تقسیم گردد لذا وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این امرها ضروری است و این افراد را مدیران تصفیه می نامند.

مدیر تصفیه همیشه از شخص های بصیر و مورد اعتماد انتخاب می گردد باید عهده دار تمام امور شرکت بوده و تعهدات شرکت را انجام دهد ، مطالبه های شرکت را وصول نماید و اگر لازم بود معاملاتی انجام گردد.

مواد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظیفه هایی معین نموده که قسمتی از آن به شرح زیر می باشد:

 1. پس از انتخاب مدیر یا مدیران انجام امور تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل دهد پس از آن عهده دار انجام امور شرکت گردند.
 2. مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه هستند و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه را دارا می باشند. محدود کردن اختیار مدیران باطل و کان لم یکن می باشد.
 3. انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه به صورت کلی یا جزئی به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به نزدیکان آنها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع می باشد. هر نقل وانتقالی که بر خلاف این ترتیب انجام گیرد باطل می گردد .
 4. تصمیم به انحلال شرکت سهامی و نام های مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکت می باشد باید در مدت ۵ روز به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
 5. شرکت پس از انحلال شرکت سهامی در حال تصفیه به حساب می آید و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر گردد و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ذکر گردد .
 6. زمان مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از ۲ سال تجاوز نماید و اگر تا پایان ۲ سال امر تصفیه خاتمه نیابد مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت نماید و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام کند تا مأموریت آنها برای مدتی بیش از و سال نگردد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب کنند.
 7. مدیر تصفیه وظیفه دارد به شرح بالا انحلال شرکت سهامی را به اداره ثبت شرکتها اعلام کند و گرنه انحلال شرکت سهامی مادامی که ثبت نگردد و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بدون اثر می باشد.

صاحبان سهام نیز محق هستند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند .

هر گاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین گردد و قانون وظایفی برای آنها تعیین نموده به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده ۲۱۸ در صورتی که طبق اساسنامه شرکت ، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (  حکم دادگاه ) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین می گردد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می نماید.

طبق ماده ۲۱۹ در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر باید به مجمع عمومی را دعوت نماید . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفعی حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.

تقسیم دارائی شرکت بعد از انحلال شرکت سهامی:

آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نمی باشد بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می گردد ، به شرط آن که حقوق بستانکاران احاظ شده باشد و معادل دین هایی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع گردد. و پس از اتمام تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دین ها ، دارائیشرکت بدواً به مصرف بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهام داران می رسد و مازاد به ترتیب قوانین اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه قانونی نداشته باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می گردد.

مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف ۱ ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند .

مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه مبالغی که باقی مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایران تودیع کنند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به بانک ارائه دهند و مراتب را آگهی کنند تا اشخاص برای گرفتن طلب خود مراجعه کنند . در زمانی که پس از ۱۰ سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند مبالغ باقی مانده با اطلاع دادستان محل ، جزء اموال بلا صاحب بوده و به خزانه دولت منتقل می شود.

انحلال شرکت سهامی  در موسسه حقوقی ثبت هدف.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص 

ثبت شرکت سهامی خلاص 

مراحل و فرآیند و نحوه و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل تاسیس یک شرکت سهامی خاص

تکمیل مدارک جهت ثبت شرکت سهامی خاص 

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی که حتما برابر اصل گردیده باشد و  حداقل باید سه نفر اعضا و دو نفر بازرس تایین گردد.
 2. گواهی عدم سوپیشینه از دفاتر پلیس بعلاوه ده برای تمام اعضاء و بازرسین تایین شده در شرکت
 3.  اطلاعات برای تنظیم مدرک های شرکت از جمله موضوع فعالیت ها ،آدرس شرکت و کدپستی شرکت ، میزان سرمایه شرکت ،نسبت تقسیم سهم های شرکت میان اعضا ، سمت اعضا و حق امضا برای چه کسانی می باشد.
 4. گواهی باز کردن حساب بانکی  سی پنج درصد درصدی به نام شرکت در حال ثبت با امضا  کسانی که حق امضا دارند.
 5. پس ازکسب اطلاعات مهم و شماره حساب جاری اسناد تنظیم می گردد(اساسنامه شرکت،اظهارنامه شرکت ،صورت جلسه شرکت )

 

مراحل ثبت نام شرکت سهامی خاص :

 1. تمامی اطلاعاتی که تقضا کننده و وکیل پرونده وارد کرده و نوع شرکت را سهامی خاص انتخاب می نماییم.
 2. نام های درخواستی شما ( ۵ نام انتخاب شده ) به ترتیب اولویت وارد می گردد و نام ها باید از ۳ کلمه با ریشه فارسی انتخاب گردد (از ۳ قسمت تشکیل می گردد و کمتر نباید باشد ).
 3. سرمایه شرکت را با انتخاب گزینه با نام معمولی  وارد می نماییم (سرمایه اولیه شرکت باید حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ريال باشد).
 4. شرکا و بازرس های شرکت  را به ترتیب با اطلاعات دقیق شناسنامه ای خود و سهام مورد نظر وارد می نماییم .رئیس هیات مدیره ،نائب رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، عضو هیات مدیره .
 5. سمت افراد و حق امضاداران مشخص می شود( رئیس هیات مدیره ،نایب رئیس هیات مدیره شرکت ، مدیرعامل شرکت ، عضو هیات مدیره  و بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت).
 6. نوع روزنامه رسمی به درخواست موکل “ابرار ” یا ” جمهوری اسلامی ” انتخاب گردد.
 7. کپی کردن اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد می گردد به ترتیب ،صورتجلسه ،اساسنامه ، اظهارنامه شرکت .

پس از بازدید دوباره از اطلاعات وارد شده گزینه” پذیرش نهایی ” را انتخاب می کنید و برگه رسید پذیرش اینترنتی را دریافت می نماییم.(توجه :در صورت انتخاب گزینه “پذیرش نهایی” هیچ تغییرات قابل اعمال در پرونده نییت).ظرف ۲ الی ۳ روز کاری نام ها مورد بررسی قرار می گیرند و یکی از اسام ها انتخاب می شود .در صورت رد نام با موکل تماس حاصل خواهد شد و برای ارائه اسامی جدید اقدام می نمایید..پس از تایید یکی از اسم های انتخابی مدارک آماده و امضا توسط اعضاء و بازرسین شرکت است.۲ نسخه کپی از مدرک های تایید شده از طریق سامانه ثبت شرکت ها را باید اعضاو بازرسین و سهامداران شرکت با امضا تایید کنند.

تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص برای ارسال از طریق اداره پست :

 1. ۲ نسخه از مدرک های امضا شده توسط کلیه اعضاء و بازرسین  (اظهارنامه شرکت ، اساسنامه شرکت ،صورتجلسه شرکت )
 2. فتوکپی مدرک های شناسایی که برابر اصل گردیده باشد کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 3. گواهی عدم سو پیشینه از پلیس بعلاوه ده کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 4. اصل گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در حال تاسیس
 5. یک برگه از نام تایید شده و برگه ارجاع اینترنتی
 6.  اقرارنامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین شرکت  ۱ نسخه
 7. کلیه مدارک داخل پوشه پستی کامل پانچ می گردد و توسط کارشناس ارسال پستی انجام می گردد.

پس از ارسال پستی شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود.

پس از ۱۰ روز کاری از طریق سایت اینترنتی با کد رهگیری پرونده نتیجه پرونده شما را پیگیری می نماییم در صورت صادر شدن پیش آگهی ۱ نسخه از پیش آگهی و رسید پذیرش اینترنتی توسط وکیل پرونده و رفتن به  اداره ثبت شرکت ها ، اصل آگهی و اسنادی که تایید گشته است  را درخواست می نماید .در صورت بروز هر نوع نقص یا درخواست دوباره پس از تایید نام در نظر داشته باشید باید در حین درخواست شما شماره پیگیری و تاریخ تائید نام قبلی را با نام تائید شده را وارد نمایید تا تغییرات با تائید نام قبلی انجام گیرد.(مدت زمان انجام هر نوع رفع نقص ده الی  دوازده  روز کاری می باشد ).

پس از دریافت آگهی  تاسیس و اسناد تایید شده شرکت شما توسط وکیل ،اقدام برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق سامانه و اخذ روزنامه رسمی شرکت طی پنج الی هفت  روز کاری می باشد و مدارک ثبت شرکت سهامی خاص با روزنامه رسمی آماده تحویل به موکل می باشد .

چرا  ثبت شرکت سهامی خاص ثبت می تواند مناسب باشد؟

برای اینکه شرکت سرمایه ای داشته باشیم که بانک ها وام های ویژه ای تا ده برابر سرمایه شرکتهای سهامی بدهند و از طرفی از چالش ها و مشکلات ثبت شرکت سهامی عام به دور باشیم.

شروط لازم و اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. حداقل سه نفر عضو اصلی در شرکت سهامی خاص که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند. 
 2. اعضا هیئت مدیره باید حداقل از دو  نفر تشکیل شود و اعضا و هیئت مدیره حتما و باید حداقل دارنده ۱ سهم باشند و کسانی که میخواهند عضو  هیئت مدیره  باشند نباید دارای سوءپیشینه باشند.
 3. کمترین میزان سرمایه   شرکت باید به مبلغ صد هزار تومان باشد. طرفین باید سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابهای بانکی افتتاح شده واریز کنند.
 4. داشتن آدرس و کد پستی صحیح و درست

مزایا و معایب شرکت سهامی خاص

عیب ها:

 1. وجود قوانین زیاد در شرکت های سهامی: برخلاف شرکتهای تضامنی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند زیرا وجود مقرراتی مانند نحوه تقسیم سود و ضرر و نحوه نگهداری از دفتر های مالی و نحوه تشکیل دادن مجمع های عمومی و نحوه گزارش سود و ضرر به سهام داران و … در شرکتهای سهامی به مراتب سخت تر از شرکت هایی است که توسط یک نفر اداره می شود و یا تضامنی می باشد.
 2. وجود مالیات بر درآمد در شرکتهای سهامی و قوانین سخت تر مالیاتی در این نو از شرکت ها

حسن ها:

 1. آسان بودن منتقل کردن سهام: از آنجایی که سرمایه سهامداران در شرکتهای سهامی به بخش های کوچکتری به نام سهام تقسیم می شود و  در اغلب موارد این سهام بی نام نیز هست لذا نقل و انتقال آن دارای سهولت مهمی است.
 2. جمع آوری سرمایه های کوچک: می توان با جمع آوری سرمایه های کم و در محیطی دوستانه به انجام کارهای تجارتی پرداخت.
 3. محدود کردن مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی: یکی از خصوصیات مهم شرکت های سهامی ، محدود کردن مسئولیت سهامداران در قبال سهام می باشد.
 4. مشخص نمودن هیئت مدیره در شرکتهای سهامی: بر اساس ماده ۱۷۰ قانون تجارت شرکتهای سهامی به وسیله یک هیئت مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده است.

برای چه فعالیت هایی می توان شرکت سهامی خاص ثبت نمود؟

به طور کلی محدودیت برای نوع فعالیت نیست  و قانون گذار  شرکت سهامی را هرچند نوع فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجارتی محسوب می کند.

چگونه برای شرکت های سهامی خاص مالیات محاسبه می گردد؟

 شرکت های سهامی خاص پس از ثبت باید ده درصد  از کل درآمد حاصله خود را به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر نمودن ده درصد  نسبت به بقیه بر طبق  قوانین مالیاتهای مستقیم اعمال می شود. با اظهارنامه مالیاتی درست و حساب و کتاب هایی درست می توان مالیات های کمتری پرداخت کنید.

مدارکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز می باشد:

 1. تکمیل ۲  نسخه از اظهارنامه شرکتهای سهامی خاص.
 2. تکمیل ۲ نسخه از اساسنامه شرکتهای سهامی خاص.
 3. تسلیم ۲  نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت.
 4. کپی شناسنامه و کارت کلی که برابر اصل گردیده باشد و تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرس هاق در دفاتر اسناد رسمی و یا وکیل رسمی شرکت.
 5. در صورتی که اعضا هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی بوده باشند، نشان دادن فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی.
 6. در صورت داشتن سهام داری خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت مورد نیاز می باشد و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکتها نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت و تغییرات  شرکت مورد نیاز می باشد.
 7. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از پلیس بعلاوه ده کلیه عضو های هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت 
 8. ارائه اقرارنامه در متن صورت جلسه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که نشان دهد مشمول منع های مندرج در اصل ۱۴۱ق.ا نبوده و هیچگونه منع قانونی موضوعات مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی موجود نیست.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

یک ماه و نیم الی دو ماه بعد از تکمیل مدارک و ارائه گواهی نامه از  بانک عامل .(توسط موسسه حقوقی هدف می تواند سریع تر این ثبت شرکت انجام شود)

فرایندی که باید برای ثبت شرکت سهامی خاص طی نمود:

طبق روال ثبت  شرکت مسئولیت محدود با این تفاوت که : ارائه گواهی بانکی مورد نیاز می باشد.

اقداماتی که توسط موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف  صورت می پذیرد:

 1. تکمیل مدارک درخواستی جهت ثبت شرکت شما
 2. تعیین ۵ نام شرکت به ترتیب اولویت هایی که شما تایین می نماییید
 3. مشخص کردن سهام سهامداران بر اساس ارداه شما
 4. مشخص کردن سمت اعضا توسط شما و ثبت آن توسط موسسه
 5. تعیین مبلغ سرمایه شرکت بر اساس مبلغ اعلامی شما
 6. ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در حال تاسیس (توسط موکل)
 7. ثبت در سایت اطلاعات شرکت ها و گرفتن پذیرش
 8. گرفتن نام از سامانه اداره ثبت شرکتها
 9. گرفتن امضا اعضا شرکت در مدرک های اصلی شرکت
 10. ارسال مدارک از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکتها
 11. مراجعه وکیل پرونده شما با پیش آگهی برای اخذ پرونده
 12. انجام روزنامه رسمی در سایت و پرداخت هزینه آن
 13. ارائه مدرک ها به موکل