نوشته‌ها

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

فرآیند,مراحل,مدارک,نحوه,مزایای ثبت یک شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت شرکت هدف:

براي چه اهدافي می توان به ثبت شرکت دانش بنیان پرداخت ؟

۱- ايجاد بستری مناسب برای استفاده  هرچه بهتر از توانايي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي .
۲- تجاري سازي يافته ها و اقلام پژوهش محور با ثبت شرکت دانش بنیان .
۳- ترحیج هيئت های علمي دانشگاه ها و دانشکده ها و واحدهاي پژوهشي براي فعاليتهاي بيشتر برای رفع کردن نياز های جامعه و امكان افزايش درآمد های اعضاء هيئت علمي دانشگاه های کشور.
۴- بیشتر  شدن درآمدهاي مخصوص دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي کشور

موضوع کلي انواع فعالیتهای شرکتهای دانش بنيان :

۱- انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه محور
۲- ارائه خدمت های تخصصي و مشاوره اي (خدمت های علمي،‌ تحقيقاتي و فني)
۳- توليد محصولاتی با فنّاوري نوين و تازه
۴- انجام امور نظارت محور بر پروژه هاي پژوهشي، ‌اجرائي و مشاوره
۵- ارائه خدمت های توسعه کار آفريني
۶- ايجاد مراکز رشد و خدمات ا و ارتقا محیط کسب و کار
۷- ارائه خدمات ارتقا محصول جديد
۸- ارائه و ايجاد و توسعه انواع کسب و کار های جدید
۹- ایجاد فرصت هاي کارآفريني
۱۰- ارتقا و توسعه فنّاوري
۱۱-  ورود کسب و کارها به بازار بين الملل و تجاری سازی آنها در سطح جهاني 
۱۲- برنامه ريزي و اجراي طرح های کار آفريني در سطح های بالای ملي، منطقه اي و محلي

ثبت انواع شرکت های دانش بنیان:

ثبت شركت دانش بنيان به دو دسته کلي تقسيم مي گردد:

۱-شرکتهايي که فقط اعضاي هيات علمي مالک آن را به عهده دارند و ۲- شرکت هايي که دانشگاه ها نيز مالک آن هستند.
الف- در صورتي كه سهم دانشگاه كمتر از پنجاه درصد گردد،‌ شركت دانش بنيان، شركتي خصوصي می باشد كه بايد تابع قانون تجاری باشد و در اداره ثبت شركتها ثبت گردد. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي مي توانند بر طبق قانون هيئت امناءها پس از مصوب نمودن هيئت امناء در شركتهاي خصوصي سهامدار بشوند و در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم توسعه  نيز به دولت اجازه آن داده شده است كه حمایت از ثبت شركت هاي غيردولتي توسعه فنّاوري های نوین و شركتهاي خدمات مهندسي گردد.
ب- در زمانی که سهم دانشگاه پنجاه درصد و يا بيشتر گردد، شركت دانش بنيان، شركتي دولتي می شود. در بند الف ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم نيز ارئه شده است، دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي دولتي تصویب شده مي توانند پس از تصويب هيئت امنا شركت دولتي ثبت گردد با شروط آنکه:
• خدمات اين شركتها فقط در حدود تحقيق و خدمت های علمي و فني باشد و دانشگاه را از هدف های اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور ننماید.
• حداكثر %۴۹ سهام شركت دانش بنیان، مي تواند به عضو های هيئت علمي، كارشناس های پژوهشي، تكنسين ها و كاركنان همان دانشگاه يا مركز تحقيقاتي داده شود.
• اساسنامه نمونه و يا مخصوص هريك از شركتهاي دانش بنيان دولتي و در هريك از دانشگاه ها يا مرکز های تحقيقاتي به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريیس جمهوري به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
• سهامداران و شركت دانش بنيان دولتي از محدوديت قانون منع دخالت وزراء و نمايندگان مجلس، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مستثنا می باشند.
• شرکت هاي دانش بنيان با مالکيت  صد درصد اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسه های پژوهش محور مورد تاييد وزارت علوم تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قانون ذکر شده و با حمايت دولت تشکيل مي گردد.
• هر گونه معامله در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي با اين گونه شرکتها منع شده است و کليه قراردادهاي اين شرکتها بعد از پايان قرارداد با تاييد وزارت علوم،  بر روي وب سایت وزارت علوم قرار می گیرد.

حال چگونه ثبت شرکت دانش بنیان داشته باشیم؟.

دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي محور پس از مصوب گردیدن امكان ثبت شركت دانش بنيان در آيين نامه مالي  خود در هيئت امناء مي توانند اقدام به تشكيل شركت هاي دانش بنيان نمایند. هر شركت دانش بنيان به پيشنهاد عده ای از اعضاء هيئت علمي و مصوب نمودن دانشگاه يا واحد پژوهشي  ثبت می گردد و يا توسط دانشگاه و واحد های پژوهشي به اعضاء هيئت علمي پيشنهاد مي گردد. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي به صورت هاي ذیل مي توانند در شركت هاي دانش بنيان دارای سهام باشند:
۱- به دلیل اعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشي بخشي از سهم های شركت دانش بنيان به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي گردد. (حداقل پنج درصد)
۲- به دليل استفاده از مورد يا مورد های مشخصي از يافته هاي پژوهش محور دانشگاه ها با واحد پژوهشي در شركت،‌ بخشي از سهام شركت با توافق سهامداران (دانشگاه يا واحد پژوهشي و ديگر سهامداران حقيقي يا حقوقي) به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي گردد.
۳- به دلیل سرمايه گذاري نمودن مستقيم دانشگاه بخشي از سهام شركت دانش بنيان به نام دانشگاه می باشد. (درصد متناسب با ميزان سرمايه گذاري می باشد.)
۴- به جهت خدمات ديگري كه دانشگاه به شركت دانش بنيان می دهند بخشي از سهام به نام دانشگاه مي گردد (متناسب با ميزان خدماتی که دانشگاه ارائه می کند)
۵- اگر شركت دانش بنيان دولتي است بدون نياز به ارائه هيچ گونه خدماتي حداقل پنجاه درصد سهام به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي می باشد.
۶- هر دانشگاه در سال اول مي تواند يک شرکت مادر تخصصي راه اندازي نماید.
۷- ثبت نمودن شرکت دانش بنیان با همکاري کردن شهرداري ها يا مشارکت دانشگاه هاي منطقه در اولويت است.

تبصره۱: شركت دانش بنيان به نوع شركتي و مستقل از تشكيلات دانشگاه اداره مي گردد و دانشگاه به ميزان سهامي كه در شركت دانش بنيان دارد در مديريت آن می تواند موثر باشد و در سود و زیان آن شريك گردد.
تبصره ۲: سازمان هاي حقوقي (خصوصي يا دولتي) خارج از دانشگاه متناسب با مقدار سرمايه گذاري خود مي توانند سهام یک شرکت دانش بنیان را داشته باشند.  در صورتي که بيش از  پنجاه درصد سهام اين چنین شرکت ها دولتي است و بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
تبصره ۳: رييس و معاونين دانشگاه و واحد پژوهشي در زمان اخذ مسئوليت مي توانند سهامدار شركت هاي دانش بنيان گردند، و همچنین هيات مديره و مدير عاملي اينگونه شرکتها را تا زمان اخذ مسئوليت نمي توانند داشته باشند.

نکات مهم درباره ثبت شرکت دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی می باشند که بعد از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه فرآیند تولید آن می توانند از محاسن و وام های قانونی برای مدت معین تا تولید کردن محصول نهایی استفاده نمایند.

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی می باشند که توانایی فروش فناوری (خدمات) حداقل درآمد را برای یک مدت بدست آورده و دراین صورت می توانند شاخص های اختصاصی را از طریق این روش را برای دریافت وام ها و مزایا استفاده نمایند.

به این نکته توچه نمایید که درثبت شرکت های دانش بنیان شرکت های دولتی- موسسه ها و نهادهای عمومی وغیردولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها برای بخش دولتی است نمی توانند  شرکت های دانش بنیان به حساب آید و از تسهیلات این گونه شرکت ها استفاده نماید.

شرکت هایی که در پارک علم و حق آوری استقرار دارند باید مجددا  درمراحل ارزیابی قرار بگیرند. حضور اعضای هیات علمی درشرکت ها می تواند کمک مهمی برای ارزیابی شرکت دانش بنیان نماید .

تذکرات مهم درباره ثبت شرکت دانش بنیان:

۱-استفاده از حمایت های مربوطه منوط به استعلام دستگاه مجری حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و نظارت براجرا و تأیید نزد این دبیرخانه می باشد.

۲- درصورت تخلف و به کار یری غیرمجاز از وام ها و استفاده نکردن در راستای تولید فناوری مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با تخلف کننده برخورد می گردد.

 

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت هدف.

ثبت شرکت دانش بنیان در موسسه حقوقی ثبت هدف.