نوشته‌ها

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

ثبت شرکت های سهامی

تعریف شرکت های سهامی و انواع شرکت های سهامی و چرا باید اقدام به ثبت شرکت های سهامی نمود :

به موجب ماده یک اصلاح شده قوانین تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه آن شرکتها به سهام تقسیم می شوند و مسئولیت صاحب های سهام محدود به مبلغ نامی سهام آن ها است و طبق ماده دو قانون ذکر شده شرکتهای سهامی شرکت بازرگانی هستند حتی زمانی که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نبوده باشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد .

طبق ماده پنج حداقل سرمایه هم تعیین شده. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

  1. سرمایه به سهام به صورت مساوی تقسیم گردیده باشد
  2. مسئولیت  کسانی که دارای سهام هستند فقط محدود به سهام آنها نمی باشد.
  3. کلیه اعمال شرکت های سهامی بازرگانی  به حساب می آید .
  4. تعداد شرکاء کمتر از سه نفر نمی تواند باشد .
  5. سرمایه شرکت از مبلغی که تایین شده است نباید کمتر باشد.

 

تقسیم کردن سرمایه به سهام در شرکت های سهامی 

مشخص می ماند که شرکتهای سهامی مانند دیگر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه ای می باشد که منتهی در این قسم شرکتها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم می نامند. مثلاً اگر شرکتی ۲ میلیون ریال سرمایه ثبت کند و دارا باشد باید به ۱۰۰۰ سهم  ۲ هزار ریالی و یا ۵۰۰ سهم ۴۰۰۰ هزار ریالی تقسیم گردد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به ۵۰۰ سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به ۲۵۰ سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نمی باشد که هر یک فقط یک سهم را دارا باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم داشته باشد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک ۷۰ سهم و شریک دیگر ۲۰ سهم و بقیه شرکاء هر کدام ۱ سهم یا ۲ سهم را دارا باشند.

مسئولیت کسانی که در شرکت های سهامی دارای سهام هستند چیست؟

در شرکتهای سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسول آن می باشند و اضافه بر آن مسئولیتی وجود ندارد و اگر شرکت به نحوی ضرر دهد که علاوه بر مستهلک شدن سرمایه ، مبلغی هم بدهکار بشود ، صاحبان سهام قادر به پرداخت دین های شرکت نیست . مثلاً شرکتی که سرمایه آن ۲ میلیون ریال می باشد اگر ورشکست گردد به نحوی که ۵۰۰ هزار ریال پس از مستهلک کردن سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را ندارند زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت اهمیتی ندارد.

 

 

انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاح شده قانون تجارت شرکتهای سهامی را به ۲ نوع تقسیم کرده است:

  1. شرکتهای سهامی عام
  2. شرکتهای سهامی خاص