نوشته‌ها

جلسه هیئت مدیره جهت ثبت شرکت

جلسه هیئت مدیره جهت ثبت شرکت

جلسه هیئت مدیره جهت ثبت شرکت

جلسه هیئت مدیره جهت ثبت شرکت

۴٫۱٫ نفرات (سهامداران)
هرچند قانون که یک شرکت سهامی عام باید حداقل پنج سهامدار، هیچ حداقل تجویز شده برای شرکت های سهامی خصوصی وجود دارد. با این حال، از آنجا که هیئت مدیره یک شرکت خصوصی، و همچنین یک شرکت دولتی، لازم است برای انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و هیئت مدیره توسط قانون مورد نیاز است، در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی باید حداقل دو سهامدار شامل .
۴٫۲٫ انتخابات و حذف
مدیران باید از میان سهامداران حداقل هر دو سال یکبار انتخاب می شوند. این الزامی است که در انتخابات با رای دادن تجمعی است و آن را می گیرد در یک مجمع عمومی عادی. هر یک یا بیشتر از مدیران به موضوع حذف شده توسط سهامداران. مدیران نیز واجد شرایط برای انتخاب مجدد هستند. اشخاص حقوقی ممکن است به عنوان مدیران انتخاب می شوند.
۴٫۳٫ مدت زمان دفتر
مدت دفتر برای مدیران باید در اساسنامه مشخص شود اما ممکن است برای بیش از دو سال باشد. با این حال اگر مدت منقضی قبل از کارگردانان جانشین انتخاب می شوند، مدیران موجود همچنان به مسئول امور و مدیریت این شرکت تا مدیران جدید انتخاب می شوند.
۴٫۴٫ سهام امنیت
مدیران ملزم به داشتن تعداد سهام مشخص شده توسط اساسنامه و این ممکن است به کمتر از تعداد مورد نیاز برای رای دهنده در نشست های عمومی. هر مدیر باید تعداد مورد نیاز از سهام در بازداشت این شرکت برای مدت زمان از مدت خود را از دفتر به عنوان امنیت در خدمت برابر ضرر و زیان که ممکن است به این شرکت از طریق نقض توسط مدیران از وظایف خود منجر قرار دهید. این سهام باید سهام ثبت شده است. این قانون فراهم می کند که عدم تطابق با الزامات مدیر متخلف خواهد شد در نظر گرفته شده اند از دفتر خود استعفا داد.
۴٫۵٫ قدرت
این قانون به طور خاص فراهم می کند هیئت مدیره با همه مقامات لازم برای مدیریت شرکت در محدوده اهداف این شرکت به عنوان در اساسنامه بیان شده است. با این حال، هیئت مدیره ممکن است هر قدرت که به صراحت به سهامداران اقدام در جلسات عمومی محفوظ است، و محدودیت در اختیارات هیئت مدیره که به عنوان میان مدیران و سهامداران معتبر خواهد بود ورزش نمی کنند، اما نه در رابطه با اشخاص ثالث، ممکن است نوشته شده است به مقالات
انجمن.
۴٫۶٫ بدهی
مدیران تنها به قوانین عادی بازی جوانمردانه موضوع در رابطه با این شرکت، سهامداران، و اشخاص ثالث با این شرکت، و در نتیجه در قبال هر گونه نقض این قوانین نیست، اما آنها نیز، موضوع به صورت جداگانه و به طور مشترک، تحت تعقیب کیفری برای اعمال و حذفیات مشخص شده است.
۴٫۷٫ جلسات
هیئت مدیره است که انتظار می رود در جلسه که در آن به حد نصاب اکثریت مدیران حاضر است عمل می کنند. نحوه دعوت جلسات هیئت مدیره از جمله هر نوع نیاز اطلاع باید در اساسنامه مشخص شده است. در هر صورت، قانون رئیس هیئت مدیره و هر گروه از مدیران تشکیل یک سوم (L / 3) از هیئت مدیره با قدرت به پاسخ جلسات فراهم می کند. قطعنامه به تصویب رسید خواهد شد که با رای مطلوب اکثریت مدیران حاضر در جلسه به تصویب رسید، مگر اینکه یک نیاز رای بالاتر است در اساسنامه مشخص شده است.
دقیقه برای هر جلسه باید نگه داشته شود و امضا شده توسط اکثریت مدیران که در این جلسه حضور داشتند. در دقیقه باید نام مدیران که با حضور و غایب بودند نشان می دهد، خلاصه ای از مذاکرات و اقدامات صورت گرفته، و تاریخ جلسه.
۴٫۸٫ اقدامات بدون جلسه
اقدامات هیئت مدیره بدون جلسه معتبر اگر در نوشتن توسط همه مدیران تایید شده است.
۴٫۹٫ پروکسی
اگر چه هیچ قدرت خاص در ۱۹۶۹ اصلاحات مربوط به قانون تجارت برای پروکسی مدیر وجود دارد، از جمله در عمل به رسمیت شناخته شده است. کد، قبل از اصلاحات قانون به پروکسی با اخطار که مدیر مسئول اعمال پروکسی خود باقی مانده است.
۴٫۱۰٫ مدیران جایگزین
مدیران جایگزین مجاز اما الزامی نیست.
۴٫۱۱٫ مدیر عامل
بر طبق قانون، حداقل یک نفر توسط هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل از مدیریت عملیات روزانه از شرکت منصوب کرد. این شخص ممکن است یا ممکن است یک عضو هیئت مدیره باشد، اما او ممکن است همچنین موقعیت نگه دارید از رئیس هیئت مدیره مگر اینکه سهامداران دیدار
و تصویب آرایش توسط سه چهارم (۳/۴) رای می دهند. دامنه اقتدار مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره در زمان انتصاب خود مشخص است و او پس از آن در نظر گرفته می شود نماینده قانونی شرکت با اقتدار به نمایندگی از شرکت.
۴٫۱۲٫ جبران
مدیران همچنین امکان دارد که توسط شرکت به جز هزینه های معقول و منطقی برای حضور در جلسات پرداخت می شود، و یک “پاداش” رای داده شده توسط سهامداران از سود شرکت. برای شرکت خصوصی به این جایزه به ۱۰ درصد از سود سهام و شرکت های عمومی محدود است، تا ۵ درصد از سود سهام. مدیران ممکن است به عنوان افسران یا کارکنان شرکت خدمت می کنند، با این حال، و در چنین ظرفیت جبران شود.
۴٫۱۳٫ کسب و کار با شرکت
یک مدیر است. (و مدیر عامل) ممکن است به یک معامله کسب و کار اجرا با این شرکت وارد نمی کند مگر اینکه معامله است که توسط هیئت مدیره بدون مدیر علاقه مند به شرکت در رای گیری تایید، و این موضوع هر دو به بازرسان شرکت و سهامداران گزارش شده است . حتی در جایی که این انجام شده است، اگر تلفات منجر به این شرکت از معامله، مدیران هستند که مورد تایید ممکن است در قبال. این قانون به طور خاص فراهم می کند که وام و ضمانت توسط این شرکت به مدیران باطل جز که در آن مدیر یک نهاد قانونی است.
۴٫۱۴٫ رقابت با شرکت
اگر هر مدیر (یا مدیر عامل) نتیجه معاملات در رقابت با این شرکت، و شرکت رنج می برد از دست دادن سود به عنوان یک نتیجه، مدیر مسئول جبران این شرکت برای از دست دادن خواهد بود.

جلسه هیئت مدیره جهت ثبت شرکت