نوشته‌ها

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

چه مدارکی جهت اخذ کارت بازرگانی به صورت حقیقی مورد نیاز است

 

 

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی

استعلام از اداره های دولتی:
۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر های بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر مالیاتی از اداره ثبت شرکت ها ( باامضای خود تقاضا کننده ) (درمورد بند یک تقاضا کننده باید شخصا” بهاداره ثبت اسناد واملاک بخش ثبت شرکت های محل خود مراجعه کنند و طی درخواست کتبی تقاضای صدور اظهارنامه وگواهی پلمپ دفاتر جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی بنماید )
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن شش ماه نگذشته باشد .( با معرفی اتاق بازرگانی )
۳- اصل مفاصاحسابهای مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بربلا مانع بودن صدور کارت های بازرگانی(با معرفی اتاق بازرگانی )
۴- خرید تمبر بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه گردد .
۵- دارا بودن کد اقتصادی
۶- گواهی از گمرک اعمال ماده هفت که نشان دهد متقاضی عدم مبادرت به قاچاق داشته ( با معرفی اتاق بازرگانی )

مدارک شخصی تقاضا کننده کارت بازرگانی

۷- شش قطعه عکس در اندازه ۴* ۶ (جدید ، ساده ، تمام رخ ، به صورت ترجیحی” رنگی باشد وزمینه آن سفید و پشت نویسی گردد ) .
۸- اصل و فتوکپی از تمام صفحه های شناسنامه (داشتن حداقل سن بیست و سه  سال تمام )
۷- اصل و فتوکپی کارت ملی که عکس داشته باشد به صورت پشت و رو کپی شده باشد
۸- اصل و فتوکپی کارت اتمام خدمت و یا معافیت دائم ( به صورت پشت و رو کپی گردد )
۹- اصل وفتوکپی مدارک تحصیلی ( حداقل مدرک تحصیلی باید دیپلم باشد.)
۱۰-اصل سند مالکیت ۶ دانگ  ودرصورت اجاره ای بودن محل کسب و کار ، اجاره نامه کد دار درسربرگ شورای عالی اصناف به اضافه پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستور العمل صدور وتمدید کارت بازرگانی متناسب گردد و با نوع فعالیت وکسب وکار وتجاری همراه باشد . (اصل مدارک به منظور رونوشت برابر اصل ارائه گردد.)

فرمهای ارائه شده توسط اتاق بازرگانی جهت تائید

۱۱-تائید فرم آ مربوط به حساب جاری تقاضا کنند ( ضمنا” بایداز افتتاح حساب جاری سه ماه گذشته باشد ، و درهنگام ارائه فرم تکمیل شده باشد باید دسته چک همان حساب تائید گردد جهت درج شماره سریال ها در فرم مربوطه ارائه شود،و همچنین در خصوص چک برگشتی بانک باید اعلام نظر کند )
۱۲-تائید فرم (د) مربوط به تائید امضاء تقاضا کننده توسط دفترخانه (فرمها ارائه می گردد.)

فیش های واریزی به حساب های اعلام شده

۱۳- فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان بمبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق ورودی.
۱۴-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزدبانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی (سرمایه تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰  ریال ، سرمایه تا ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۴۰۰۰,۰۰۰ ریال ، سرمایه بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال )
۱۵-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ریال
۱۶- فیش پرداختی بهحساب ۰۱۰۵۴۰۱۳۸۶۰۰۳ بنام اتاق بازرگانینزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال عضویت در نشریه .
۱۷-فیش پرداختی به حساب ۰۵۰۰۰۴۲۶۳۹۶۰۹ بناماتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان اردبیل بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک کار آفرین – یا فیش پرداختی به حساب ۰۳۳۸۴۵۶۲۲۸۰۰۲ بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک ملی کارشناسان (برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه های کشاورزی یا صنعتی را باید انتخاب نماید.)
۱۸-فیش پرداختی به حساب ۰۱۰۷۳۸۷۳۶۲۰۰۶ بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی کارشناسان به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای مدرک دیپلم و لیسانس های غیر مرتبط ومبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای دارندگان مدرک لیسانس اقتصادو مدیریت بازرگانی .

۱۹-فیش پرداختی به حساب ۲۱۷۵۷۶۰۹۷۲۰۰۴ بنام سازمان بازرگانی بمبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .
۲۰-اصل وکالت نامه رسمی درصورت داشتن وکیل بانضمام کارتشناسائی وکیل.

تذکرات

۱- حضور متقاضی درکلاس توجیهی الزامی است.
۲- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی بگیرند .
۳- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بگیرد .
۴- برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
۵- آدرسهای درج شده در اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب های دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری وبا هم مطابقت داشته باشند .
۶- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش واخذ کارت بازرگانی اجباری می باشد .

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقیقی موسسه حقوقی ثبت هدف.